Obiekt

Tytuł: Sprawa podpisania traktatu pokojowego z Niemcami w polityce państwa polskiego w latach 1945-1990 = The case of signing a peace treaty with Germany in the policy of the Polish state in 1945-1990

Autor:

Jarząbek, Wanda

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

Studia Zachodnie, 18

Streszczenie:

Antagonizm między członkami koalicji antyhitlerowskiej uniemożliwił wypracowanie i podpisanie traktatu pokojowego z Niemcami. Nie podpisano go także po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku. Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie zmieniającego się podejścia władz do formalnego zamknięcia stanu wojny z Niemcami. Polska była żywotnie zainteresowana warunkami przyszłego traktatu pokojowego z Niemcami. ; Mimo iż w okresie powojennym pole manewru władz PRL było ograniczone, powstawały koncepcje traktatu uwzględniające przynajmniej część problemów ważnych dla Polski. Można też wskazać na podjęcie przez władze PRL prób pośredniego rozwiązania braku traktatu pokojowego, zarówno w stosunkach dwustronnych z RFN, jak i na forum międzynarodowym. Jednym z najważniejszych problemów wymagających uregulowania była oczywiście kwestia formalnego, wiążącego z punktu widzenia prawa międzynarodowego przesądzenia kształtu granicy polsko-niemieckiej. ; Zastanawiano się też nad innymi zagadnieniami w zależności od potrzeby. Tuż po wojnie m.in. nad kształtem ustrojowym Niemiec, formami reedukacji narodu niemieckiego, formami ukarania zbrodniarzy wojennych oraz zadośćuczynienia ofiarom III Rzeszy, w tym oczywiście Polsce i jej obywatelom; później ważnym problemem było poszukiwanie możliwości formalnego zamknięcia kwestii otwartych w sytuacji zimnowojennej konfrontacji, istnienia dwóch organizmów państwowych na terenie Niemiec oraz braku samodzielności politycznej państwa polskiego. ; Od 1989 roku Warszawa mogła realizować swoją politykę niezależnie od Moskwy. Problem braku traktatu pokojowego powrócił do rozważań w okresie jednoczenia się dwóch państw niemieckich, aczkolwiek wówczas ani jednoczące się Niemcy, ani ich sojusznicy nie byli tym zainteresowani. Analiza prac nad traktatem pokojowym z Niemcami daje podstawy do rozważań na temat statusu Polski na arenie międzynarodowej, pokazuje sposób postrzegania interesu państwowego przez jej władze (z uwzględnieniem dokonujących się zmian politycznych), odzwierciedla zmiany w sytuacji międzynarodowej.

Abstract:

An antagonism between a members of anti-nazi coalition made impossible to sign a peace treaty with Germany. After unification of Germany it was not sign neither. The porpouse of this paper is scratch a changing approach of authorities to the question of formal end a state of war with Germany. Poland was strongly interested in conditions of the future peace treaty with Germany. Despite the fact, that in the post war period room for maneuver of PRL authorities was limited, were formed ideas of treaty including at least a part of a problem which were importend to Poland. ; Also the authorities of PRL were trying indirectly to resolve the problem of shortage the peace treaty, both in biltaral and multilateral relationship with western Germany. The one of the most important problems, which demands regulations, was, stands for reason, a question of formal, binding agreement of prejudge issue of polish-german borderline. Depending on the need were also considering other issues. ; Shortly after the war, including the shape of the political system in Germany, forms of re-education of the German people, forms of punishment of war criminals and compensate victims of the Third Reich, including of course Poland and its citizens; later the importent problem was exploring the possibilities of formal closure of open issues in the situation of Cold War confrontation, the existence of two state formations in Germany and the lack of political independence of the Polish state. ; Since 1989 Warsaw could realize its politics independently of Moscow. An issue of lack the peace treaty have returned to talks in a period of German unification, but then neither uniting Germany nor its allies were not interested. An analize of work on the peace treaty with Germany provides a basis for discussion on the status of Polish international arena, it shows perceptions of national interest by the authorities (taking into account the political changes taking place), it reflects the changes in the international situation.

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Skobelski, Robert - red.

Format:

application/pdf

Strony:

271-289

Źródło:

Studia Zachodnie, tom 18

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Identyfikator oryginału:

P-1950/II

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-04-19

Data dodania obiektu:

2017-09-07

Liczba wyświetleń treści obiektu:

23

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://zbc.uz.zgora.pl/publication/52094

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji