Obiekt

Tytuł: The role of history in knowing ourselves = Rola historii w poznaniu siebie

Autor:

Sinani, Gjergj

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

Relacje, t. 3

Streszczenie:

Autor omawia rolę opowieści o przeszłości jako cennej lekcji moralności. Wyciągnięcie lekcji z przeszłości to sposób na powiązanie jej z teraźniejszością i przyszłością. Osądy i opinie o historii są oparte na moralnej i politycznej krytyce przeszłości. Dlatego bardzo ważne jest wyjaśnienie powiązań między sprawiedliwością, moralnością i historią. Doświadczenie totalitaryzmu, przedstawione jako nieograniczona władza rządu we wszystkich dziedzinach życia jednostki, ograniczało prawa człowieka, demokrację i praworządność, a także spowodowało zniknięcie prywatnej inicjatywy i prawa własności. Totalitarianizm jest reżimem, który powoduje depersonalizację i dehumanizację jednostki. ; Jego ideę można nazwać ?cholerą duszy?, ponieważ jego skutkami są następujące zjawiska: wzrost przestępczości, osłabienie morale i cnót, spadek wydajności pracy, brak zaufania, wzrost ignorancji itp. Pamiętanie i myślenie o przeszłości jest egzystencjalnym nakazem rozpoznawania siebie i naszych obecnych i przyszłych pokoleń tak, aby nie wpaść w nowe barbarzyństwo. Jednym z narzędzi głębszego zrozumienia przeszłości jest historia ustna. Może ona również wspierać wzajemne zrozumienie w moralnym partnerstwie między rodzinami, ludźmi, państwem, religią.Słowa kluczowe

Abstract:

The author discusses the role of the narrative about the past as a valuable lesson of morality. Drawing lessons from the past is the way of linking it with the present and the future. Judgments and opinions about history are based on a moral and political critique of the past. Therefore, clarifying the links between justice, morality and history is very important. The experience of totalitarianism presented as the unlimited power of government in all areas of individuals? life restricted human rights, democracy and rule of law, and it also made private initiative and the ownership rights disappear. ; Totalitarianism is the regime that causes depersonalization and dehumanization of the individual. The idea of it can be called the ?cholera of soul? since the results of it include the following phenomena: an increase in crimes, the weakening of morale and virtue, a decrease in work productivity, lack of trust, an increase in ignorance etc. Remembering and thinking of the past is an existential imperative to recognize oneself and to our present and future generations so that they do not fall into new barbarism. One of the tools to understand the past more deeply is oral history. It can also support mutual understanding in the moral partnership between families, people, state, religion

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Strony:

9-18

Źródło:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 3

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-01-29

Data dodania obiektu:

2018-06-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://zbc.uz.zgora.pl/publication/54471

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji