/img001_0001.djvu

			;_:r; ') 
 J'-  _ '-- 
Y:.<-; 


. 
QI 
Itlo
erfdj[efifd)o i:ag.
[att 
et\t\Jrilll lligUd). mil !!Iu
' 
na'mo ber i:ago uollJ b... 
60nn. .mb \J.ftlagen. 
.fioun.....ntfprriG 

i"telililjrlill) b.i ben 
lb'ol.. 
,I.neu 1 !m. 2& !j!f., burll) 
en 
iolporteur .b.r burll) bit $o[t 
b'AoDen 1 !m. S5 $1., butll) ben 

anbbtieftrliget 1 !III. 76 !l!f. 


).,...  ...-,' ...... 
..: .....:. -- . - - '..'
 
...<.!''-.-. 


.: 
-.
...: -_..
,,
..,.-,.... 
 


-l." 


" -,:¥_.. 
J

.
 ieb

rd?tefird?e$ 
nnt ntt. 


_e..-_ 


Jtii 97. 


i:elop
on..nf"l11ft !hllllller 2. 


_______
 u_ nferllf., 
,
elt\J, in uuletor I!:Xp.bitlon 
10000Ie oon liimmllid).n 
VfnltDnteR .. 
ureQuJ altge' 
11Dmmen tt1erben, fidJern bur4 
bie g.o
. !Berbreitung bel 
!8latl.
 lu gan
 !l!icberjd)l.rl,n 
unb barUber 
iuou
 bon 
b.[t.n I!:rlolg. 
!Bri WI.ber
olntlg.n 0111. 
[pr.d)enber !Raball. 


-.
 onnet
ag, ben 2
. JIlptif 1887. 


45. 3ahrg. 


< 
.
 :' 


s)ie ntueu 
ijodluuugeu fie mifitiieift{Je ,swede. 
II. 
.BUt !Bet
oafjlinblgung b.. beulldj.n 
ilenbaljn. 
ue\J" 1m :;,\nlrreff. ber i!aub.jbert
efbigung finb. wle 
Ot1DU
ut, 1IIIb BlDor oil .rrfto !Rat.', 86 814 000 !DIr. 
golorbert. .BUt ti.gtiiubuug ift efu. 
en!fdjtilt bei. 
gefllgt, iu weldjrr o' Ijefpt: 

Io !B.b.utung b.j 
il'nba
nn'\Je' fat bio 
@idjlaglerligt.it b.. 
.rr.' ilt I.it b.n sectogon ber 
1e\JI.n 
'aonni'n audj iu b.n madjba..oldj", In BU' 
u.
menb.m !DIap. gett>iitblgt wotb.u. 
io IEdjnoUig' 
teit unb IEldj.rljeit ber !Brrfommlung brr IElrelttrlift. 
ou ber Wrenao III abljonglg bou brr .Ba
1 unb 
i!efftuug'ftiljigt.it bor b.rtljlll fiiljrenb.n 2:tall'potl. 
liui.u. Um bi. plB\jlidj brralltrelenb.n !IJIoff.n. 
trodpotto mit b.m botljanb.n.n \;uljrpad In tiit
ofter 
\;rifj fidjer au b.l\1iiltlgell, finb ou bal IBoljnu'b bi. 
folg.nben W,unbanlotb.mng.n 
u Itea.n: 1) bap 
.iu. aulteidjenb. Wnaa
1 mBglldjll blretter !Bet. 
binbnllg.n nadj ben b.btoljl.n (!Iten3g.l>IeI.u bor. 

auben lei, 2) baji bi. 2.IIIungjfUljigt.it ber 
oupt. 
Itanjporllillien butdj 
OPp"g"dfo gefjeig.rt w'rbo, 
lobaji b'. lB'IBrberulIg brr boa.n unb !ltii' brr erller. 
eI dn.m !DIanil
et 
bie !BrrlljeibigulIg, brr I.bt.re ben ¥lngtiff I.ilen 
w.rbe, b.rlaulet, wi. bie .m. m." miltlj.ilen. In gnt 
infotmitl.n milittitifdj.n !i'nifcu midjlj, unb 
eg'guet 
bl.f. !1Iadjtidjt Itad.n .Broelfelll, ba .. roeber brr 
IEleUung b.1 !i'roaptina.n b.1 b,ulfdj.n !l!eldj... bet 
b.taunllidj 
otelij wlebrr
oll 1m Shi'ge fi.gtddjo 
¥ltmern g'llIljtt, 1I0dj bet b.. !j!rin,.n 1I!Iilljelm. brr 
nut ben mililfirlldjen !l!ang .in.1 !I!.gim.nij.!i'o.... 
maub.url 
at, .ntfpredjm wlltb., 
.im !IJ1ouBDer ben 
lB.febl iiber dn. 
Ibfflou 3u iibrrn,
men. 
- 511 bet aulwUtllg.n !l!teff., aumal In. bet 
franaBfildj.u, fiub 1.1t dnlgen 
agOlI Idjlimm. mad)- 
tidjt.n ii
er b.1I .Buftanb unfml Rron
rh'Aoa' b.r- 
bteilel, b.m elne l.b.ujgoIU
didj. !i'tanf
ell illig.. 
bidjlet witb. !l)aau 
.mrrtl ein lBittinet seorrefponb.ut 
bet .!i'B(n. .BIg.': _¥IIti Wtunb lotgloltigfter Ut3t1icIJer 

dunbignllg talll1 idj berjidjrrll, ball bi'f' !l!adJtidjlen 
j.brr lB.gtiinbung enl
eljre... 
rr !i'ronprlna Idbel 
anlldjh.ptidj on b.n gall3 un
obontlidj.n !l!adjwlrtungen . 
eiue' 
atlub\', 
a fli.
 Ii., ..i. i
t ullfet Oaul betlafjen. ..311) g'
' 
ill"og auf !Jllmlller. 
and) baG fll)6ue, buftlg, 'IIlm
'" liit !!.el., bI. I.blntiib. bot/am, duen genenbm \SlI)rrl aul, unb - et..adjt,. ..ieberlo
m, nod)bem 
 ble strrn. grbtollJ.n u11l> b.n 
[Inb born !tunH.g, unb !!In. [lIJlof," liSftlill) badn, ber 
rauilen ..a,'11 fd)on 
dI, bie \Sonn. [II)Ien, st
m
 loar IIIlanb," an 
1dj in mfr getob(.1 ,"ft"" , [lI)ri.bft 
u. 
(!Ito
moglll oit\jl aU
g.nommen. 
.un.1I) ,"'tlfdll luir, ani unb bd ber 'IIrb,U, abet Iru
 om stag. luar'
 Imlll" 311) 
ab. 
.iuo !!\Iori. uill)l gan! b'grijfon, !mad.." 
ba
 b.r I,mb. .v.rt oom 3liger
aull blo 8!u/j, fanb, bit noli). Sie !Itlbet' [ill) fll)u,U au, laufll) bi. fll)m«,mb. ,,\Sie 'ua,m 1	
			

/img002_0001.djvu

			._ , . _." ;
:'

 :<:
 
:::'V:;

:

"f.
'
- :""' #";-ii

."",,-
>;:,. '''''
''
;_':k",../
 
'_<'-"""'''''''>'.'.C'='''; >.": \;",q'£'",- 
",.:.:, ,...
."":
;:;_
-;'!; 
...T
""f;<""'-, ""'i, ,
; c;""-!""
.",
..."
,!,,,¥
 "I'r >=-, , 

.fA\,. "

,=,
 _ .""".
!,. 

.-< . ".:
 . .....?' "'
,i'
.. .-',- 
4: - _ !
 "_ to! .
. t!--"-.
: ..'''1 .:... "":"'- :
 
_._:}f
,' ." -.-.... :._ .' .-. 
.tJ ,.:;-. . " 
 ?:;PJ ".' '. v
f"" ...: 
. '
'.._ _: . 
4.;,,!- 


: 
, 


..'
 , 


Idjup aUt IEnmmluRO 
on !8,itrtig'u g,bilbel, roeldj. 
bl. @inmm, 
on j. 10 !D/!. nidjt libetlditeil.n f on .n, 
uub bet IDirellot bet otob.mildj.n 
odjldju(. in 
!B.tlin, !j!tof. !/!. bOn !!B.ntrr, ift lut bit \IIn
fiiljtllng 
b.G !!B.drG ill 
Iu'fidjl g.lIomlll.lI, uadjb'm ba
 troll' 
ptlnalidj. !j!aat fdjon bi. .8ufog, etllj.ill Ijat, Iljm 
ba
u 11\j.n 
u rooll.n. !Dlil b.m !BiIb, roitb bet 
SfBIIIgin eill !/!Ibum mil b.u mamm bet (I).b.r iiba, 
(Oidjl roetb.n. 
- IDet IIIddj.too .rI.bigl. Ij.ul. bon (!I.I.\j, 
.ntmutl, bd(Olimb bOIl lE"bijjotil ullb bit srlafl'"' 
rinl
.ilung bet iJtl., in 
ro.itet !B.rotljullg. IDi. 
!Bubgdtommiljion Ijat in 50 !j!uutl'" !/!ban
rruttg.n 
brr lII.glrrung'botiog. b.aultagl. .Bu bi.f.n 
ltt, 
Irtigell bet !Bubg.ttommillioll b'aieljulIg'ro.if
 bon !Bot. 
Idjllig.u bet m,gietUng'botiog. lag.u Ij.ut. nun riu. 
lII.i
. 
ou !/!btinbrrung'onltog.n auf 
IjBljuug bet 
IElitl. 
Ot, bit andj au ein.m 

ril bom 
auf' g" 
It.ljmlgt routb.n. \ilIA b(metr.uAroettlj ift babel 
l}..bOt
u
.b.n, bop brr !/IlIltog bet IBubg.ttommiffion 
- .nlg.g.n bm !Botfdjltig.u bet m.giO(ung - bie 
IEllibt. !BnAlau, !tBln nnb !Jelp
ig in bi. 
Bljete 
Rlafl. A au 
etj.\j.n, bi.fdbm in bet fllafl. I au 
Mafl.n - 
om 
aul. g.n.ljmfgt routb.. !/!lIpetb.m 
lUutb. .in. !/Iaaaljl, 
on !!IIitglt.b.m b.. 
auf.A 
.mplo
l.net !j!'!lliou.n urn !8rrf.
ung 
etldjt.b.uet 
iJrl. in dn. IjBIj.t< lEetbi
rlofl' b,n betbUnbd.u III.. 
gletung.u aUt 
trotiguug iibetrol.f.n. .BII etlUeljnm 
1ft nodj, bap ein lII.bn.r bl. IIItgdung bi'let !/!n. 
gd.g.nljelt bUtdj (l)eje\j o(
 uu
ro.dmafjlg b.
.idjcet.. 
IDet (I)'I.
.nlroutlldbft rontb, uu.etlinb.rt g,n.ljmigt, 

otb.
altltdi bet 
rljBljuug bet 9J1.
tou
gabm 
(958764 !!lit.), rotldj. butdj bi. g'lajjt.n 18.ldj1iifle 
.BIJ}lg roltb. !!IIOtg.lI: lE.millat liit oti.nlnlijdj. 
IEptadjeu uRb !!BaJ}lptiifung.u. 
- 5m !II
g.C)rbtltt'lt
oltfe fam'lI bei brillet 
2.lung b.i (I).I'tI'"lrourfA, bdtell.ub bi. \;.ftft,lIuug 
bet !/Inforbauug.n an bl. !Bolfjjdjul., !B.b.u!m, 
IVddj. Idjon In bet aro.lt.u 2ejung g.gm bl. U.b.t. 
ttogung 1U1d)liget Itaot!idjet \;uuttioll.n ouf bit 
iEelbftuttwallung;otgon. g.lI.ub g.modjt rootb.n, 
1U!.bttum aum !/Iu!brnd. ID. 
;: 
l.t:;- 
'" 

' 
Eo 
-;"< 

_. 
!1;
. 
< 


, 


} 


" 


, 
. 


,  > ." -. 

t

 

. _"1; 


!!IIlnlftrtlum; baljin o'Ij'u, b!. !!Boljl," In bet ttftm 

tilft. b.. 211ul m!
ul'
'n. 
- .BuU! !Bo.ft'btt bet g.planlm roiff'lIjdjoltlidj.n 
@itotion 111 1r
lmrrutt. tie bUJleid) bic @tunblage fib: 
bit \;Dtfd)uug'.-rifen uadj b.m JllU.ten biden loll, If I 
jpteull.rtleutenatlt ffi. Ruub bolt! 4. !!Beftitihld).u 
2I1faul..i.,III,g'mmt !)/r. 17 au'rrj.Ij'u. IDerfeib. 
bal fm 211j« 1885 bi.1886 gem,iufom mil !J.",t'lIOul 

apV,ub,c! tin. !BmiflJIIg bel fliblii:l).u flongob.c!.u. 
aU'g.fiiljtl. !/!u
" l3i.ut.uoul srunb lUerb.u 1I0dj .Iu 
\IIt
t uub .in !Bolnui!er, iiber brtm !!Bab1 nodj f.in. 

nl[djeibuug ge!toif.u 1ft, III tiit
rjttt .B.H fiir btei 
2aljre lIadj fI..mrtllll iib.rfl.bdll. !J. \jler' 
ett.n 
m.rb.u botall;lidjtUd) bl. melrotologlldj. IEI"tion 
brrroallen, rotibrenb 
rrt Hurib jidj bOtaugAroOlI. brt 

rlotfdjung b.. 
11I1.daubr
 bOn Slamttun, mit bIt 
fidj ftit 
etrn Bollrr nut uodj 
rtt .Bintgrol b.. 
Idjiiftigl Ijal, roibmen roirb. 
- U.btt bl. llJoeg'fdJldjte ber Hilloire 
..SdJtlUbel." jinb.n rolt ill brt .lEttajjb. !j!Dft" bi. 
folg.ubrn, auA !!II,
 bolitl.u IDItllb.ilulIg.lI: 
((Ig.meill 
b,tlautet, lE
ntib'l. fei ill b.r 
ljal ein IjBdjft ge. 
fdjidlet IEpioll unb bi. lE.eI. bet frall
Bfifdj.n 
IEplouag' lu (flfajj.l3olljtingen g.ro'I"'. IEdjon fOIl 
.iu;g.n 2aljteu foil bet fBerbodjt reg. g,rootb.1I feill, 
bajj 1m b.uttdjm m,t!f)
lanb. eill. goua prallmlipig. 
@;pionag., bit bOll firaufreldj ouA gtl,itet rorr
., im 
!Brlti.b. f.i. 

 routb.n ntimUdj In \;ran!teidj uid)t 
oll.ill 
iIl6dpltiu. iibrr 
iutidjtuug'lI ill bi,jig.n 
fiotl', lonb.m audj bou !YI.uetulIg.n au (!I,fdjii\j'", 
bou IEdjaliatBrb.n, m.ltet !/!rmltllllg
plliu., !toUber. 
Ittitl.1I uub !Dlullitfoll
botttitij. u. I. ro. fllUb, bet'll 
!B.ft.ljen nUt hu.dj IEpiouag. belonnt rorrb," fonnt.. 

m !Betbadjl, mil flUuaBfifdj.u !!IIilttatperloll'u in 
fUerbiubung 
II ft.lj.n, ridjtet. fidj bot aroei obet btei 
5nljrrll g.g.u eiu", \IIrdjitdt," fllein, brr, in IE.I.II' 
b.;m g.bot"', bor 10llget .B.1t Ijierljet Q'
ogen, ober 
nidjl berroaubt ullb befaual mil b.m (!I,me!nberalb, 
!Bauunlrrn.bmer 2a!ob 
Ieiu, roat, roobl abet au 
berfdji.t.n," !!IIol.u mit Itau
jjfildj'n iJfji6iet'lI, bit 
fidj Ijla b.im (!Iou
etn.menl 01. 101dj. g.m.lb,' 

alt.n, aufamm'lIttol uub .fftig. (!I'fprtidj. fiiljd.. 
IDet !Betbadjtig. routb. nUll polia.llidj im (!I.Ij.lm.u 
long. !!IIollal. 
llIburdj b.obadjlrl. \III
 !1'ieln m.rlt., 
bojj maU aul I
u IIlIb I.in 
telb.n oulmertfam g" 
rootb.n IVat, b'fdjlo
 .r, bl. IEtabl IElto!jbutg 
u 

.tlofl en, rourh. obet an ba !/!u'lii
tung berljinberl, 
b.nll .. erldji.n plB
lidj bit !j!all!ei bd iljm, noljm .in. 

au'ludjllllij bOt 1mb bttljoftd. iljn oul (!Ituub btt 
or' 
g'lunbm.n!B.rorif., bl. nidjt olleiu Ielu. !81tblubung mlt 
franaBfifdj.n !!IIilitiit;unb !8.aml.u, bl.auf!Janb.
bmat
 
uub @ip onage billroi.fm, fonberll oudj roeitrr. 
nljaU. 
PIIUft. nllb bi. !YIam.u ber ro.lter an b.n ou'O.Ubt.u 
!Berbtedj," btllj.iligt.n !j!ttfou.n erbtodjt.. .8l1l1nd)ft 
roOt fein IEdjroagtt, frii
rret 
Irdjil.ft unb j.\jigrr 
fiab..tant (l)rebrrl au; 
og.nan , rooljnljaft In 
IEdjiltigljeim, 
etbadjl'g g.rootbeu, \;.ftulig" unb 
!/Irmitung'pllin. brtbeig.fdjalll 
u bab.lI. (!I\..brrl 
roOt bri b.n \;otl.baut," lEub.Unletn.ljmet' g.ro.fm 
unb Ijolt. bid. !j!!lin. in 
anb.u g.ljabt. (!Ireb,d 
mupl. abtt .b,"faO' l3uut. getodj.n 
ab.u, b.un olA 
bl. !j!oliaei bet ibm bor[ptadj, 
ltjj .., et fel grf!obell. 
!/!ber bi. !j!oli
.i I.at auf 
tt 
ut. 9
adjb.m bl. 

ou'judjung roidjtfge !B.roeif., obet audj bi. (!I.ro.p
eil 
g,(j'frtt 
alt., bajj (!Irebttl o
n. (!Ielbmiltel g,'f!olj.n, 
routb. ba' 
ou. umft.Ot, um (l)rebert bci ftiurt 
llliidt.
t lofod a" betljaf\.n. (l)rebttl erfdji," audj 
in brr 9
adjl, um lidj mlt (I) 
lafl.n. !ili. liir b.n \;tiiljjaf)t'!ermiu au'g.ljob,uen 

(Qiltlolbal.n gtlang.u om 1. f. !!IIij. aut (!;iulteOung 
uub ift beron !B.otberung b.reil' ttfolgt. 
- !!Juf!. nnb ItIdtog. IDa
 !tonjiftorlum fiit 
bit jjJto
ilt,\ IEdjl.flm bot fiit b.n bi.Ajtiljtlgm SJaub... 
blljj. unb !Bdtog om 4. !!IIoi folg.nbe !j!tebigll..t. 
b.ftimml: fiiit b.n firiiljgolt"bimft: !j!falm 65, 2-6; 
fiit b.n 
auptgol\ejbi'lIft: !j!lalm 75, 2-11; liit 
btll !J/udjmlltag" b.aro. !/!b.nbgott.'bi.nft: 2. Si!ot. 
6,16 bi
 7,1. 
- llJon ber Db.r. ID:. mil floljl," Mob,", 
.8i11., roe!dj. am 14. !/!prll an brr 
fdjidj"aigtt 
!Btiid. lant, ift bet.it' am brrgaug,".n !!IIlttroOdj 
burdj b.1I IEdjifl
b.aner lE.ifttl aU
 (;itofl.n, ro.ldjet 
b', 
.bullg ilberuomm.n 
alt., g.ljob.u rootb.n unb 
roitO b"f'lb. bi.fa 
ag. a"t m.porotUt uo\!j !Brt"au 
abg.Ij'II. 
- lIIemontr, !IJ1Udt. jillbm Italt om 8. 5nnl 
in .Biillidjan, 4. 511ui in (;itoffen, O. 5uni in 
(!Iub.u. 
- IDrr bi..jliljrig. !BerbouMtog Idjl.fiflljtt 
::t
lerfdJn.,!IIer.lne roitb am 11. unb 12. 21111i Ct. 
in !Jtegni
 ftaltjinb.n. !/Iuittig. fiit bit 
ag'''rbnuug 
linb lE.itmA bet !Brrbonb'
rrtiu. bli aum 1. !DIoi 
cr. au btu !Betbanb..motll\j,ub.n, 
ertll Dr. Ult!d). 
!Bt.
lau, ein
urtidjrn. 180m !8et.in I8rtAlan lUutbrn 
folg.nb. 
Ij.malljo fitt 
I. 
ag"otblluug ong.me!bet: 
I. IDi. !Befdjittuug brr!j!lttb.; 2. Ott!Bor
lIg b..srummd. 
bOt 'b.m @ititnjodj beim IIImbbi'b unb 8. bit !/!u', 
btOlluug btt 

ietldju\j. !Btttin. in bet !j!robilla, 
nam'IIUidj im lII'gittung'b.
id iJppe!n. 
- tiipibcmlfdJ' \!I.nlitftorr.. !/!uA !)Iulap ber 
g.g.nrotittig In IEdjl.j\.n aulttdtuben eplb.mijdjm 
(l)enldftou. roltb bou titallidjet lEeit. betidjld: !ili. 
Meniugitis cerebrospinalis epldemica 1ft ttlt leit 
!/!nlallg birl.e 5a
rljunbett. bdanul, unb 
roat rou,b.n 
bl. erft.n (!;pID.mt.n In lEiibftantteldj unb (!I.nl b.. 
obadjt.t. 1E.ltb.m jinb nom'lIt1idj lu lEiib. uub 
!!llillelo.ulfdjlanb faft aUjli
tltdJ m.
t ob.. lU.nI9" 


. 


-"'. 1
 ..t..}
...!'}F.,,
		

/img003_0001.djvu

			- -"2-=0 _,
.
.'.'"
_- 


:.:':-
',
i''':+
i».

f

. -)'j:::;{ b':':,;... 
":t

 

;

",,;, 5:,?i:
¥
 


p .:;:,,'
i<"'
: 
''''


 i
'
 :
rf' 
l.t:1Ji,. 

. 


aulg.breilel. G:
lb.mi," Qlligettet.lI. Utfodj," unb 
!mef," brt Sftanl
.it IllIb fel). ImboUfomm," .tfotfdjt. 
:t)i. Sfmnt
dl g'(Jo,t mil $idjetbdt au b.n 3nfelIiDn
' 
ttanlljdl.n uub ttitt b!DlIill. Olt eillen. onbtren, ();:
 
babill bOll b,t 

!bcm" Iw,u Cd IIlcljl geleuonol 
roetb.n, obOleiclj bioi' \;HIl. nut eanh bmiuaelt b.. 
,..-' obadjlel I1JOtb.u flub. fB'f.Urn ""tbeu botJ,ug"D.if. 
Sfiuber uub jug.nblidj, ttHlti
e \jJerfou.n. :t)o" ill' 
Itlliol' !/!eenD fdblt nnb bi. !/!d bet :3nfdl!Du linb 
nDer am !lnantag Itallgejunb.n. 
3afJrmartt ift oijn. .Bmlfdjeufall uub redjt tubig bet. 
laul'u, Idblt ba
 b.gonllen. {!;tla1Jg.fdjlift hum !lnibll!t. 
bienft Ijal b.mfelb.n teln befoubm' I.bljaft.. (!J.prfige 
betli.lj.u", iJb abrr bie (!J.fdjlifle Itotlb
m b.ffm 
Waren rote .. fouft ben 
nfdjeill Ijat, roenn bal l\\.. 
btlillge gtOn, ift fdjl1Jet au lag.n. :t)abe! lI.at bf. 

itletulIg tiunetft giinltig. {!;tn leidjtet (!J,roitt.t. 
regeu am \;tii
motg.u If I b.m fSi.ljmatlt j.b'"lall' 
nidjt bon iEdJaben grro'I'n. \jJi"b. 1011Jo
1 l1Ji. 91mb. 
bf.1j Waren ttidJUdj aufgdti.bell, ba' er @idjaububeu. unb 
atouffdpln\j au 
brr lR,ilbnljn bot etft geg.n 
lb.ub ohl bidb'ro.gl.
 
!Job.u. (Bill. 91adjt.) 
IJre!Jfiabt, 23. !/!ptil. :t)ag \jJfrrb, bOu roddj,m 
b.tidjt.t wutb., ban e' iu bet 91adjt bom 20. 
aum 21. b. !lnt3. au' b.m betfdjloffttt.u iEtaU. b.. 
i.bltabl obet IIUt tin 
llufug botliegt, bleibt abauwart.n. :t)rr 
ijot 
btlng.nb betbtidjUg If I tiu !lnalln aul bem (!Jt iin. 
betget Slteif.. ' 
EiaQall. 24. !/!pdl. IJo
rlt
a'l. i>.t m.ljm. 
5aljre in bet Iji.fig.n Blt.mldjifdjen \;abtft bon !lno' 
£oro !Beer in iEtdlttug gel1J'len. \;abtft.:t)ltdIDt 
ott 
!m.in 
at fidj mil .in.m 
ambutget (!J.fdjliffjfteuube 
affohUt!, um Ijietfelbfl eiu. gtOne 
udjfabtit mit b.1I 
n,".ft.u 
illtidjtung.n au .ttidjlcn. :t)et iBauplatl 
ein 
etrain bon 8 !!norg"l all bet !BaljnijDfftrane g.; 
. ,.: l.grn, ilt au obig.m .Bro.d. bmit3 angdauft roorb.n 
unb biitfl. bet !Bau, roeldj.t e!nftBdlg mil iJb.tlidjt 
aU'g'liiljtl Wetb.n loll, in Sfiit
e in !/!ngtllf g.nomm.u 
Wetb.n. 
Gllllell: :t)et lR.djllanroalt !IJ111111ft/, ro.ld)et 
am 13. !lntita ro.g.n feine' 
ufttd.n
 bOt (!J.tidjl 
Ijier hU elllet Ung.biiljtlttaf. bon 50 !In!. beturtljeiU 
Wutbe, Ijalt. bag.geu !B.fdjroetb. b.im !B.tlinet 
Rammrrgrridjl tingel.gl, aU,in bi.. Ijal bie !B.fdjro.tbe 
abg.roiefen, roDmit ba' Utlijetl redjtjfttiflig ge. 
1\10tb.n 1ft. 


........ 


.
 i 


.,--"'. .-, ..; 


.
 


!IIutlalall, 22. !/!ptil. Umllau bfr ftiibtllctfll 
GaDanltalt. 
II bet Ij.ute abg.ljalt.n.n iEtabt. 
betDtbnd.n.iEltlung wutb. mU gtojiet !lnajotiltit ber 
Umbau brr Ittiblildj"l (!Jagallftalt b'ldj!off.n unb bit 
ljiethU etfotbetlidje iEumm. bon 80 000 !Int. b.roilligt. 
:t)..fet !Befdjlun l1Jitb In bet !Biitgetfdjaft aUgemtin. 
!B.fri.bigung I)erbottuf.n, ba unter b.n g.gen. 
rolitltgrn fS.tljtiltnlff.u all ein \jJtofpetiren ber !/!nftalt 
nidjl au b.nt," Wat. 
lIIel'lIe'l. !lnil born G:IWadj.1I bet !J/alut b.lgt 
fidj in bet !/Irllelter.aolo.tle IJrlebrld)jWllle au
 
roi.bet eine regere 

liligt.U nadj 
unen. 511 (!Jlitl.n 
Ullb 
db.rn roitb bfe \;tiiijjaljt
bejl.l!uug bOil b.n 
SPolonlfl,", ble In .Baljl bOIl 151 j.tli ijiet !!Iahltl 
finb, Ijuttig bdti.b.II, n. 
 jinb 'Illfg. Sfolonnen 
bon naljeau 100 ;maun bdm !DIeUDtiten, 1J!0101.n, 
!melbeuldjlilell unb bti bet \;ettigft.llung bel gtoji," 
fSolf!ullj'gtab," tc. befdjfifltgl. 
uf bem ltidjtmn 
fBob," fillb brr.U' iiber 10 .Bentnet Ratlolfeln aua. 
gd'gl. i>1. (!Jejpanue faljren i>nug aUt w.\tmll 
SfatlOlfdaullaat. !Billn.n tut
er \;tift witb mU iB.. 
It.lluug b.t anbertn iEommrrltiidjte gl.ld)lano bOt. 
gegangen roetb.n, i>ie 
..bltfaalm ft.ljen egal unb 
ftildji fie ijab," etjidjll dI butdj bfe U.bmDiuterulIg 
nldjt gemt.n. 5u bet !lnili. b.1 gtoji.1 
Df.1 ijal 
f.U Sfu'hem dne .B.nI.fimaltooage mU 100 .B.nlnern 

tag!tatt \jJlo\j gejunb.n. 5m !!Beften b.1 gtOn.n 
iEtaUg.bliub.1 linb Rolonifi.n (4 !lnautet, 2 
anbo 
langet, 2 SfaltlBfdjet) babd, e!n," Ct1, 90 3uji lang.n 
molfib'" iEdjro.inejtall mit 14 lJ!aumeu neu an et. 
bllueu. iEo roitb auf bet Sfo!onle bon 5aljt hU 5aijt 
ein immet gebtiljlidjmU nub nubbtfng.nbm. !m.tb.n 
jiie In !Brejlau 
abge
alt.ne, 10 rooljl gelunJlrne iEdjlejildje Gleroetb.. 
unb 
nbuftrl..!/!u.ft,lluIIg b.1 5aijrea 188.1 roat eb.n. 
fall
 oln !!Bett bel 5nbelbmlul unb III neu.f!et .Beit 
Ijat betjelbe auie 
mal.ti.lle !Jage b.1 fSrreln' ilt glfiu
.nb. iEoin 
IIlidjlt.. iElteb.n ilt auf ble (!Jtiinbnug oin.' 1et !Bereltt, beffen !Jeitung in 
b.n beftb.rofi
tm 
nbeu Ii.gl, ttltt in ba' I.djft. 
!Jufltum ftin.. iB.ft.lj.n. mit b.n gegtlinbetfteu 

olfnung'n auf eine jetuetweile gebeiijlilge Ciul. 
roidelung eln. 
!l1)oIbeulllltg. 20. !/!pril. Il\1aI ble aril
e far 
elll rall
gl..lger }s'gel 1ft, et
.1!t aul ellI.m bom 
".
albenb. 
u'ft.' etaaijlt.n !l!otgange, bet lidj In 
elnem :t)otfe nnfert
 SPreil" nbfl>ieltr. G:in Sfnabe 
b
mrrtt. tiithlldj, a\j .t auf b.m i>otfro.ge I!!a&fmn 
g1l1g, wie .. 21. !I1
tll. 5m Vlnfang blefel 

aljte' roanbetl. ein IUIIget !lnallu - oille Dff,nc 
unb .ljdidje 
aut - bOll Ijlet lu ble ueue 
ell 
au.. 
m rrft.n !Btielr aU bi. iEdlllg.n Idjilbett et 
leille ttofllof. !Jag. unb I1Jiinfdjt fidj, gleid) fdneu 
!Betanulen nnb Bteuub.n, nadj i>etltfdjlanb autlid, 
:t)a. !J.b.n in !/!metita I.i nldjt 10 berlod.nb, wie 
mlUl .. mit Umge
uug bet !maljt
dt &n Idjilbetn 
gewoljnt lei. "G:iu lammerbolle' llibenl" 10 Il9relbt 
et, uub bal biitfl. ble bom !mallbetji.bet (itgtiff.neu 
Ijeileu. 5u eln.m aroeil.n !Bri.fe bom 6. b. !tIl. 
glebl et loiuer \;t.ube barlibet 
uObtUcr, nal9 "Idm 
!tag.u bet iBilterteit enblidj butdj l8ermlttelung leln.1 
8t.unbel oine iEl.Unug gefnubm au Ijaben, bie I
n 
bequ.mer !.beu laff.. 5nbeji touue et bfe iEeijnlul9! 
nadj bet 
dmatb lIile umfaff.nbeu 
jJ'ltlldjt,iI.n aUt \;drr b.1 l00jliljrigeu GI'bnrlltagel 
Uljlallbl in Ielner 
Imat
 jlnb EiOllllab.nb mlt elner 
\;.fibOtft.Uung 1m Eilnttgattet 
oftljcatu et. 
Bffnet, roeldj. tin.n Impojanleu 1I!erlanf ltQ
m, wOlu 
In'b'IOllbet. eln 
.ttlidj.I, bon 8ti.btll9 bon iBlll9er 
gebfdjlel.1 \;'ftf!!iel belltug. i>affelb. 1ft In 
'"O 
toin,"bet iEpradje geldjtieb.n ullb butdj tluwldungeu 
auf ble j.tligell .8eilberijfillniff. I
 b.metl.nllllrtlij. 
i>al 
'ftrpld IdJlo
 mit .11I.t !8dtnnhung brr !Biijl. 
Uljlanb
 buteulfdJlonbl 
unb bet !lnenfdjijrlt. i>al glinhlidJ IUIlb.ttanfl. iiaul 
btadj In waljtt iB.lfaUlftlltme oul i b.m a.ftf!!ld 
folgle ble fSotft.l!ullg bon U
lallbl ..\)etb0g Citnft : 
bon iEdjwab.n,. ': 
- :t)et !lniniftet bet Bffenlltlgen IIIrbetlQl, 
!!no
badj, ijat neue !8,fttmmuug.u flbet ble lBeljanblung 
b.t !Perlone.lo IIlIb Eil\JlaftDaQfll lIet ..ol.ragef..r 
IUI ble G:if.uboljnbitdtlonen rrlaffen. !!Bfi
t.ub bet 
:t)au.t oillet Q:ljoletaoQ:plbemle 1m :;Julanbe ober In 
m.m b.nadjbad.n GI.bid. foa blUlai.nft all fteUen unb 
et IllidJft.n geelgncten 
Eitation aUt 'i)ellllf,tllon au iibetwetlon. 
Sel!!alg.' fta4Jbrucf'l'roaef!. i>el !plaglall 011 
fidj Idblt beldjulblgt nub iibethllejen au wetben lit 
lil9etltlt efn fo dg.nlljiimlldjet ollb felt.net aall, bon 
et andj rooilrr. sptdre illtmfjiren biitfle. i>er 
bliuifdje !Jltrral (!J. !Branb.. fdjrteb 1m Vlnfang lIet 
li.bhi9 et 

t
 In felner !lnullerfpradj. oln !mett: 
. i>i. 
nplfttBmungeu ber !Jlteratur b.1 19. 5a.ro 
bnubrrlO., weldJ.. !/!bolf Eiltoblmann In'l i>tulf. 
ilbrrfeble unb \;tOnl i>uttiter III iBerltll "..I.gl.. 
!J/al9 elntg.n l3a
ren wanbl. jiieje iB.
auptung fanb Run butl9 1101 
lIIntadjt.n b
1 lIterarifdjrn iEadjberftfillblg.u.\8eroiul 
I
te iB.fi fillgung nub batanfljin Wlltbe born 
onlgl. ' 
!Janbgetidjt auf !J/adjbtud edaunl, unb ble getldjtUotim 
.U fpr'dJ,n, mIl bem er pdJ VIn,. tI"3,n unb befOllb"l 
ba
 fe\u.
 'l!!org'f.
I'n 6U ..ob,m g.ba1\lI'. "bet fdiotl 
bei bet 6111'1Ien g.iI' ilia. .
 um bl, f.iettidJe Slilllmung 
gefdj.
'n'; bpi (llebldJl b.galln nnmlldJ: :. . ,.. , 
t
 i ' .(l:ln' 
O
.I !!ieb fel 
ir g.fuug,n, \j,
. 'M"'>' 
" .
tt 
u aU
 !Il!alb
elm eilifl entf!>rungen!' 
. 
_' mLew 
- III.. .",Ianl..,. elln utbtturletll er
iell anf 
fe\.!1ettt 8'ugu!ff e fiir'l 
au3IJrildje bl, 8mru.: .!\\Ie 
mnllbl
1\Ien !!OIrtung,n s.nUgl.n nidi!, beIfCt lIIaun bte 
fdJtlftlldJen.. 
a tt nbe. oU I b,. Unl\lttfitill Slipmblm 
fdlinb,n 10011', pani' i
m bii e g'rlng, g,nfllt nitl>. unb 
mil elne. tlelum I!!.ttiidung b,
 stomma I'gl er b.n tlm.n 
III 
't' 


'. 
f' 

::- 


" 
.":.
 ': 
-;..
 


, 
"':1- 


04 --f: 

 >.. 


:",. 
 


:. ,.- 


'. 
.,,-- 

 :;0'_ 


'
 


-j
 
.. 


.,. 
/0;: 
..Jj 
'"',,- -  
. ;- 


:1 
-t
 = 


-'
-{ 


'
 
..:,:
 


t.
 . . : 
.1
 - ,;:
 


-,?--- 


.
 


'j-- 
.,1 - 
,;.,.. - 


:'Jf 


'
 
:;F "'" 


, ... 
"- 
...
- 
..;,.- 
V' 
,: 
.,.....- 
'>.;- 
, 

..... 
.:_:1'1-..::: 


'-
- 


-:-. 


._

. 
 


, 
'-}. 


--..
 
, 
, 


- . 
< 
- "".
 
.-.

- 
" 


,:1. . 
,./f.., 
'..rr... 
>.zC 


...:
:::r-= 

- 


-... 
lI"=-- 
\

 
'-  
.;:j-.= 
'.
 . 
.,1 
.,.' 
;: 


," 

- 


.--=- t  of' "'- 


._-- 


,.,. 


,  
;""","-- 
ro.,- 


:c. 
-- 


"'- .;;; 
 


kr
.-i 
'':''_; 

 .
		

/img004_0001_1.djvu

			- 
... IIob...... (!j.meinb"'ot[t'
" (!U b.n !Bab" 
Ha[t.n): "!m! hen eallH'lt unweit UJtuttn bet 
 1 i 
 in dne 
arode eingefdJlogm; 
WlUdl llJol'u? - tlBo
et lam", fiilllA.1j1l 'atbeitet routb.1I ge!toffeu, biet babOIl Itllb 
'iIU. Uebel. beten Wamen tobl. bit iibtigen g,ltiljmt. 
3.
t uid)1 Boit if I au

ulrom.u? - 
!t'"UI i
r i
. bet oV""n uub 
am'", - 
et aaller b.tll.1j Ij.ul. b.m (!Iml.1I 
am'"'1 !parti. 20. 
pril, \[)i. bljllontallldJ.n !!!er< 
E!i'
1 i
n untet Wla; uub mal)m," baltblttttg.lt in bet !/!ffaire @idjnfibd. bautlll 11'1". 

uf !;.
 .!!B b .'(t.u
 b !j!an,:am.n; I 
a' \[).ulf.... 'ilu1rolirlig' 'ilmt "eaulltaHt, b,,, 
""n ;ncmu lelt UII 111 ",-,ramen 
 
EiudJl mall feill' Hall
 imfam," (!Ital.1I 2.
b'lI , milAut
"I.u , r' lei ba' 
III,illen, Jlii
fte nadJ!ua
men, I" botloufig. 
rg.bIllU bet UlitetludjUlIg, bau 
Unb .." 
"III or? - .ilmo., WI
"n: , @idjllobd. ollf b.utldj.m (!I.bie! bet
afte! tOlltb., roie 
- etae, "'0.'. . :i:
'atetb"'!tor: i5.. fmb 
.'o.? ' et l elblt ei"o.ftonb.n. (!Ital 2,"bon I)at I'tltet 9/am.u; 
fMcbcn "'11. 
meidl', IH,tdJ,uft'ill i Eid)1. 
.rr i)Uv 
..ldJ', !/!negtid)b.rf b. 'Brj'H- "r. Wa;tbof' 
brfiL\C1: 2ub. t1anrt oeb ed)o(arf, 't
rN(<1U 
.verr 'i)alll4'fmiif}ltnl l ffil\l'r eam. 'l)CIII, 
W,ul"l! a i). 
,jjrdtag. ben 29. b. IDi., 
lao1" 
mittag It """, wet'be to1, nlit 
'2'nima('.\'t,nl,,"e tm.,fen. 
Dr. Jacobson 

dJt 
mmel1t"a(e". I "," f 

djweiaer 11. 
Ufiter ." R e, 
Ia. brabaDt. SardelleD. 
fDwie ff. frana. 
 a., ern 
em!Jfie
1t C. J. Balkow. 


i 


IItrIl't«t. kllfdJtr Jinb. nnb 
f\lIlb
tifdJ ftfftntr 
iitt 
em!Jfie
1t A. Schulz. 
Qlute
adj3i.gduA. betfauf. \Rieberftr. 28. 
1
ub.g.E5tto
bling.rbed. Eanjbtflr.08. 
. pte frifdjm. ,Biegen, eine mit, 
allbore o
n. 
otnet, 3" b.danfen. 
GDtllehe. Wlarjdjfelb 2. 


(irof}e ftirdJftrRf}e 3 
if I rine [8681 
1B"r,nntIO 
lion S 
tulteu, ftiid}e uutl 
tBdsdaff 
!Jet 1. 5111i ct. flit ja
d. 1BO WlI. 
an l>etmietljen. \1(1Ii1fllnfl rrt
eilt 
fr. Piibrlcb. 
i!idjulftt'. 17, 1 1:r. "ft
fltg 14 
1. ober 2. (!OI., 4 .simmet, .reii
. 
nnb l8.ige!a\J 1. 5uli obet ftliljet 
3u l>ettnie!
en. [1981 

ail b. *"11 \1(l>ot
efer Schott b., 
lOo
nte Guartier, befl. auil 8 Binllnetll. 
S!lid)e u.l8eige!a\J, ijt 1>. 1.5nlicr.allbet< 
lOeitig an betmiel
'II. v.
. Oa1kew. 
liill otbent!idjet !Bair"6.f.Ue fillM 
balletnb. !8cjd)afligllllg. 
ht'ftlnjl 
ert
eilt Emil .'ewe. 


m r i dj' 9 et i dj I, o
n. ba' !/!uerotidig. Vlml au bena
' 
tidjlig'lI, bit 
nilialib. bet !!!et
altuug etgtlffen Ijab.. 
\[)a' 'ilu.roartig. Vlml Ijabe lidj bamit etft b'ldjolllgl, 
01. alldj bt. IrallAofildj. 
iplomall. fidj bmil' bamil 
b.laUI.. 
- iJbfdjoll rin. g.roiff. lIetbBf. unb p'!\imifhjdj. 
@ilimmuug fidj roieber m.br golb ift nadj b'lII IDo'meilr.

al abget'lft, bOil 
roo oul borfelb. bit m.il' nad} iJft.u IOrlf.\j1. 


"iie bie ffiebnrtion: (£at! Wat fow it! Ghiinbcrq. 


6t1Jwltr3e 6eibeuftoffe b. 1Vlr. 1.25 
bit! 18.65 
. 1Vlet. (ca.150lletldj.Gua!.) 
- AUnsse. Fame Fru
aise, lIoseo,lle. 
1II0iree. Sleiliellll8. otloMan. "lIoaopol", 
Rbadames , Oreladlaes , Sorah , SaUl 
mervellleux, SaUl Luxor, Damasle. RIpse, 
Tallel!! ,ele. - lIerl. robm'. IInb ftiidrorij. 
il0(Jlrr. tit'S 
allil bail E5t1benlabtif'
eI>6t 
O. Henneberg (Sf. n. Sf. 
of(ief.) Ziirleb. 
IDlufler nm
.
eub. I8tiele folten 20 $1. !!JOtIO. 


't1NION-ST .A.:eB:E. 


Prima Beis-Starke in vorzUglichster Oualitlit 
und yon garantirter Reinheit 


aUIl der 
Starke - Fabrik 
U . " 
" nlon. 


von 
W. Rickmers & Co., 
Haunov. MUnden. 


Zu aUen Zwecken, In Bitmmtlichen gana. 
bOBOnders zur Wti.sohe baren Packungen in 
alIen besseren 
und ror die Kilche Kolonia.l
 und Materlal- 
glelch vorthel1hatt zu wasren - Geschti.fteD 
Ilebrauohen. kliuflich. 
Man verlange ausdrficklieh ..Unlon-Starke" und aehte auf 
obiges Fabrikzeiehen: die .I<'tagge. 


800ben ....chien.n. 


Albert KUbart, Albert Schindler u. Ad. Kappel, Barbier, in GrUnberg i. Sehl. 


NEUESTER 
Zeit u ngs- Catalog 
der im In- und Auslande erscheinenden 
Zeitungen, Journale und Zeitschriften 
21. Auflage 
RUDOLF MOSSE 
Annoncen- Expedition 
BRESLAU, Ohleuer 5tr
Bse 110. 85 I
' 


cdwei tiidjtige 
tfdjlergefcUen l 
injnuge6IDbibdJenaum!J.in,< 
111d)t A.. Prafer. nladjen Ivitb lIedanfil 
interrtr. :J. 

rud uub 
t1lcg 0011 Uli .be. !!\I,ill 
I.djf. filriiuberg i. Sdjl. 


Verein junger Kaufleute. 
jfrcitag '2'flenb /oj UI}I': 
Sch iitzengarten. 
@lafle Ioififomm.n. 

einuerl'anf iu 
itern: 
a5t 
l\. 
. 50 !JI
. b. I8Bttd)etm. Piischel. 
tl8r mwrin, 
Ir. 70 1>1. R. Delvendahl. 
84t
w., E.50!Jf.W.Sommer,@lriinltr. 
8Bt £. 110 I>lg. G. Staroske, 
nql. 
84r 
Io., £. 50 I>lg. Fiedler. \lJ1\d)f!lr. 

ciuan6fdjanf bei: 
\8. 
'lcob, .!i'mulftroue, 84t 00 I>hj. 
m.Sontmer, SitU ic/jau.rlt... !!"r601l11l. 
8'lrild)ft Rabadj, B4t 60 I>lg. 
511ltuil !!Jabolb, 1. !lBa(f., B5t 60 !Jfg. 
iltageromm.... \JI:eUlbt. - 
Sd)toar.Of Vlbler. 

'" 25. uub 26. Vlptil. 
It ;buf£.ut. 
8d)a'I", J1te
fd)mar. !ma. !Bifd,ojf, i)rI
uer 
unh 
uf. $adJe aU
 fBtf
IQu, IDlalen auS$ 
Q:oflrl, tlBenbt. \j!aul !Rol', 5tdloto IIl1b 
StiUmann ou
 fBrrlitt, W1id)dj aul 
i.i{f1 
6traub QU
 s:!eiP6ig, .\)ermonn 2.trl1nbt Qui 

,,
ben, \!:b. !!auge au; (follbll., JlUOllagti 
aU
 Stettin, ittlto(b i:tog QUe IDlagbdJUrg 
'9J? G}r(
 QU
 (£:af1d, s:!anborf QU
 B-rantfurt 
a. IDt, m3tl1!\er au
 
ie1eJdb 111tb CaDIt pt'Ob. 
W. SdJul. all' Glruub"H. 
t.5>tiintr Rran3. 

'u 26. Wlpril. 
;. !mufil" Wltelf;. 
! 
acontm, $orrdi 
ingiQ unb $aUum(Jo 

(ntonio aufj 6t. 
iaoio in 2tolien. 
19iirfrtl- uub InltdMBerid)te. 

tdtae' q curf' 0&111 
6. :ipdl. 
",u'jdj, m"I!JM ,I. , p(ft. 105.901lJ. 
ttU
. rCllf. ,g.. thtl, 4. 105,90t.5>. 
DO. boo 8\/. D8,50Ela. 
bu. etctali5 \1Jnftitt 4 103,OOba.C». 
!. 00. I
O/:; i/:>;li6:J: oj 102,75(». 
,:::Itflat
f(\lltlbft1)(mr 
i./1I 99,90b!. 
SdJl.\j!lb
r.lbld).J,tt,A.
 D7,30b
. 
SdJl.
\fbbr.Ltt,C 1.I1.
 10150'B. 
'
.f 
\fullbb.i", """ 4 10l:40bi. 
:5
lcf. HielltcnlJrU,t -I lOS,50@. 
-StQtg.::
o cnn iSt.::\It. 4 1 /t 104 25e». 
otb.\nitllb."'
t.Ltt.H. " ' 

n"Sor.(!Ib.!I!r.g.AB.' 
boo boo !jJr.Ltt.C.gcr.' 
Wbr!dJt,!mrl.,SViltl. 4 101,5QbA.W. 
Wbfd)I..!Dhl.\j!t.l.i5"., . 102,25G1. 
()betldj:'I. 1);111. ".1
74 4 . , 
be. boo ' 1
7D ,.!> 105,50'1J. 
be. bu. .. U'tMO " 10"J,70W. 
!Brd. ffaffeuUtttin oJ. . U9,OO
. 
!!J"II. W'dJ
l"b.nl , . 9
,75G1. 
Sd]l. 
Qut::
tt'eiu -I . too,OOe». 
thrltnn fUantbi_r. 4p
I.. 
vutb. 5"Ut. 
--
- - -- 

31tUlltf 'robukttu..
etrt DOUI 26. :ipttl. 
0Jut1. let. 
Pt. lilt") IIgr. 160-175 
110 -125 
105 -100 
. 00- 132 
. 140 _.
OO 
1000
".t\.1i 
100 
 


!2tihtn loco 
floggr1t . 

t;'tftt . 
\1af" 
ftodJ,l);.bl'h 
\!rinol . 
'RilbBI 
I!dtc.lrutll 
Sbitjtlt
 IOliU!. (1 
of> 


. 


40,S-40.2bA.