Pokaż strukturę

Tytuł:

Determinants of consumer purchasing behaviour in the light of the theory of consumer behaviour = Uwarunkowania zachowań nabywczych konsumentów w świetle teorii zachowań konsumentów

Tytuł publikacji grupowej:

Management, Vol. 17 (2013)

Autor:

Roszkowska-Hołysz, Dorota

Temat i słowa kluczowe:

zachowania nabywcze ; konsument ; purchasing behaviours ; consumer

Streszczenie:

Artykuł przedstawia rozważania na temat wybranych uwarunkowań zachowań nabywczych konsumentów. Na zachowania nabywcze wpływają rożne czynniki związane z życiem w społeczeństwie, w zorganizowanej zbiorowości, jak również uwarunkowania o charakterze cech osobowych, które mogą być ujęte w kategorie zbiorcze. Przedstawiono uwarunkowania psychologiczne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne i demograficzne. Podjęto próbę wskazania wzajemnych zależności pomiędzy grupami czynników jak i wewnętrznych związków, w ramach grupy.

Abstract:

This article presents some considerations on chosen determinants of the consumer purchasing behaviour. The consumer purchasing behaviour is affected by different factors associated with living in a society, an organized community as well as factors of personal nature, which can be grouped into collective categories. Psychological, sociocultural, economic and demographic determinants were presented. An attempt to identify interrelationships amongst groups of factors as well as internal relations within the group was made.

Wydawca:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Współtwórca:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0023

Strony:

333-345

Źródło:

Management, Vol. 17, No 1 (2013)

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego