Tytuł:

Naród w myśli politycznej Róży Luksemburg

Autor:

Rauba, Ryszard

Temat i słowa kluczowe:

Luksemburg, Róża (1870-1919) ; Narodowa Demokracja (ND) ; Polska Partia Socjalistyczna - Frakcja Rewolucyjna (PPS - Frakcja Rewolucyjna) ; Polska Partia Socjalistyczna - Lewica (PPS - Lewica) ; Polska Partia Socjalistyczna (PPS) ; naród

Streszczenie:

Celem niniejszej dysertacji jest przedstawienie stanowiska, jakie zajmowała Róża Luksemburg względem problematyki narodowej.Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera syntetyczny rys biografii Róży Luksemburg. Rozdział drugi dotyczy postawy Róży Luksemburg wobec pojęcia narodu. Rozdział trzeci dotyczy stanowiska, jakie zajmowała Róża Luksemburg wobec sprawy polskiej (stosunek do kultury polskiej, do narodu polskiego, do polskich ugrupowań politycznych działających na ziemiach polskich pod zaborami na przełomie XIX i XX wieku, stosunek do sprawy przywrócenia Polsce niepodległości państwowej). Rozdział czwarty dotyczy stosunku Róży Luksemburg do Zydów, Niemców oraz Rosjan.

Opis:

promotor: dr hab. Bohdan Halczak, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytet Zielonogóski, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii ; recenzenci: dr hab. Roman Drozd, prof. Akademii Pomorskiej; Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii, prof. dr hab. Marian Eckert, Uniwersytet Zielonogóski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii ; Uniwersytet Zielonogórski

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Format:

text/html + pdf files

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego