Pokaż strukturę

Tytuł:

Controlling in networking organisations - the concept and assumptions = Controlling w organizacjach sieciowych - koncepcja i założenia

Tytuł publikacji grupowej:

Management, Vol. 18 (2014)

Autor:

Bieńkowska, Agnieszka ; Zabłocka-Kluczka, Anna

Temat i słowa kluczowe:

controlling ; organizacja sieciowa ; sieć współpracy ; networking organisation ; network of cooperation

Streszczenie:

W artykule scharakteryzowano istotę i cechy organizacji sieciowej. W kontekście specyficznego sposobu współpracy miedzy organizacjami - partnerami w sieci wskazano dużą potrzebę koordynacji działań poszczególnych podmiotów w celu realizacji współuzgodnionych zamierzeń i zaproponowano controlling jako metodę wspierającą sprawne zarządzanie organizacją sieciową. ; Przedstawiono ewolucję koncepcji controllingu od controllingu strategicznego, przez controlling partnerski w stronę controllingu w organizacjach sieciowych. Zdefiniowano pojęcie i zadania controllingu w organizacjach sieciowych (controllingu sieciowego). Nakreślono zarys jego rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i instrumentalnych.

Abstract:

The article contains the characterisation of the issue and features of a networking organisation. In the context of a specific manner of cooperation among organisations-partners in the network there has been indicated a great need for coordination of activities of particular entities for the purpose of meeting the arranged objectives and controlling has been proposed as a method supporting effective networking organisation management. ; The article presents the evolution of the concept of controlling from strategic controlling, to partnership-based controlling towards controlling in networking organisations. The concept and tasks of controlling in networking organisations (networking controlling) have been defined. There has been presented an outline or functional, organisational and instrumental solutions.

Wydawca:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Współtwórca:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0032

Strony:

432-445

Źródło:

Management, Vol. 18, No 1 (2014)

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego