Tytuł:

Łemkowie na Środkowym Nadodrzu w latach 1947-1990

Autor:

Dudra, Stefan

Temat i słowa kluczowe:

Łemkowie - Polska - od 1944 r. ; Polska - historia - od 1944 r. ; mniejszości narodowe - Polska - od 1944 r. ; akcja "Wisła" ; Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ; Środkowe Nadodrze - historia - od 1944 r. ; polityka narodowościowa - Polska - 1944-1956 r. ; prawosławie - historia - Polska - od 1944 r. ; kościół greckokatolicki - Polska - od 1944 r.

Streszczenie:

Łemkowie na Środkowym Nadodrzu zostali osiedleni w ramach akcji "Wisła" w połowie 1947 r. Głównym celem operacji było wynarodowienie tej grupy ludności. W trakcie jej trwania dokonywano, według wcześniej przygotowanych planów, celowwego rozsiedlenia tej ludności w nowym środowisku społecznym. ; Do 1952 roku Łemkowie zostali zasadniczo pozbawieni jakiejkolwiej pomocy ze strony władz administracji lokalnej. Zmiany w stosunku do tej kategorii osadników na Ziemiach Odzyskanych przyniósł dopiero rok 1952. Wraz z uchwałą BP rozpoczęto pracę kulturalno-oświatową wśród tej ludności. Zadbano także o poprawę warunków materialnych. Od 1956 roku erygowane były także pierwsze parafie greckokatolickie, które mogły zaspokajać potrzeby religijne wiernych. Wierni cerkwi prawosławnej tworzyli swoje punkty duszpasterskie bezpośrednio po przesiedleniu. ; Demokratyzacja życia społeczno-politycznego w Polsce po 1989 roku wpłynęła także na zmianę położenia mniejszości narodowych, w tym ludności łemkowskiej. Mogła ona w całym zakresie realizować swoje aspiracje narodowościowe oraz kulturalno-oświatowe.

Opis:

promotor: prof. dr hab. Hieronim Szczegóła, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii ; recenzenci: prof. dr hab. Czesław Osękowski, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii, prof. dr hab. Bronisław Pasierb, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii ; mylna numeracja stron: pominięty nr 154

Data wydania:

1996

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Format:

text/html ; image/x.djvu

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego