Tytuł:

Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu

Autor:

Sagan, Dariusz (1979- )

Temat i słowa kluczowe:

filozofia ; teoria inteligentnego projektu

Streszczenie:

Głównym celem niniejszej pracy jest sprawdzenie mocy i zasadności rozmaitych metodologicznych zarzutów, wysuwanych przez adwersarzy teorii inteligentnego pro-jektu w celu wykazania jej nienaukowości. Zbadanie tej kwestii pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie o status poznawczy teorii inteligentnego projektu lub przynajm-niej ustalenie, czy spełnia albo musi spełniać ona proponowane przez krytyków kryteria naukowości. Jeżeli teoretycy projektu są w stanie odeprzeć zarzuty metodologiczne wo-bec swojej teorii, to spór należy przenieść z płaszczyzny metodologicznej na płaszczy-znę przyrodniczą, co oznaczałoby, że teoria inteligentnego projektu jest koncepcją for-mułującą twierdzenia o treści empirycznej, które choćby w zasadzie podlegają spraw-dzeniu metodami uznawanymi obecnie za naukowe. To z kolei oznaczałoby, że teorety-cy projektu mogą brać udział w debacie nad obiektywnym obrazem rzeczywistości przyrodniczej, a ich teoria nie powinna być spychana, jak to zazwyczaj robią krytycy, do sfery subiektywnych poglądów religijnych.

Opis:

promotor: prof dr. hab. Kazimierz Jodkowski, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii ; recenzenci: dr hab. Krzysztof Łastowski Uniwersytet Adama Mickiewicza , Wydział Nauk Społecznych , Instytut Filozofii; dr hab. Józef Zon, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Format:

pdf ; text/html

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego