Tytuł:

Nazwy miejscowe powiatu zielonogórskiego

Autor:

Żuraszek-Ryś, Iwona

Temat i słowa kluczowe:

onomastyka ; Zielona Góra (okręg) ; nazwy miejscowości ; język polski

Streszczenie:

Przedmiotem badań w niniejszej monografii są nazwy miejscowe, znajdujące się obecnie i/lub w przeszłości w granicach współczesnego powiatu zielonogórskiego. Termin "nazwa miejscowa" jest traktowany w różnych pracach onomastycznych wielorako: l) jako nazwa osiedla ludzkiego, czyli miasta, wsi, przysiółka czy nawet dzielnicy; 2) jako nazwa obiektów zamieszkanych, stanowiących administracyjnie samodzielne i niesamodzielne jednostki osadnicze; włączamy więc do tej grupy nazwy wszystkich osad mających obecnie status miast i wsi, ale także nazwy części miast, części wsi, kolonii, przysiółków i wybudowań; 3) jako nazwa wszelkich zamieszkanych miejsc: miast i wsi, części miast i wsi oraz osiedli mieszkaniowych, placów, alei i ulic; 4) jako nazwa osiedli ludzkich: miast, wsi, przysiółków, a także nazwa geograficzna w ogóle. ; W niniejszej rozprawie przyjęto drugie rozumienie tego terminu, przy czym uzupełniono jego zakres o nazwy młynów i leśniczówek, które można uważać za nazwy osad, ale także za określenia obiektów mieszkalnych.

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

książka

Format:

application/pdf ; application/pdf

Jezyk:

pol ; ger

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego