Obiekt

Tytuł: Przeobrażenia demograficzne w parafii Nowe Kramsko w latach 1707-1806 w świetle "Ksiąg ochrzczonych i zmarłych" = Demographic transformations in the parish of Nowe Kramsko in the years 1707-1806 in the light of the "Register of the baptized and the dead"

Autor:

Benyskiewicz, Krzysztof

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

Studia Zachodnie, 18

Streszczenie:

Artykuł stanowi analizę przemian zachodzących w wiejskiej społeczności na przestrzeni stulecia. Podstawą badań są księgi ochrzczonych i zmarłych prowadzone w parafii obejmującej trzy wsie: Nowe Kramsko, Stare Kramsko i Wojnowo. Księgi parafialne założono tam na początku XVII wieku. Zapisów dokonywali mnisi pochodzący z klasztoru cysterskiego w Obrze. Dzięki księgom obserwujemy kolejne odsłony długotrwałego procesu odbudowy populacji po kryzysie demograficznym związanym z działaniami wojny północnej. ; Pozwalają one na śledzenie trendów prokreacyjnych, ustalenie liczby i płci dzieci narodzonych oraz tendencji wzrostowych i spadkowych w tym zakresie. Umożliwiają również określenie skali zjawiska urodzeń dzieci nieślubnych, a także (w niepełnym wymiarze) śmiertelności niemowląt. Na przestrzeni 100 lat w parafii kramskiej przyszło na świat 1274 dzieci, co daje nam średnio niespełna 13 urodzeń rocznie. Statystyki nie odzwierciedlają wahań w liczbie urodzeń. W dziejach Nowego, Starego Kramska i Wojnowa obserwujemy znaczną rozpiętość liczby urodzeń od 4 do 29 dzieci rocznie. ; Dzięki księgom poznajemy także mody i gusty przy doborze imion dla dzieci. W badanym okresie najpopularniejsze imiona wśród dziewcząt to Marianna i Magdalena, wśród chłopcow Jan, Maciej i Józef. Źródłowa interpretacja danych wynikających z ksiąg parafialnych wymaga konfrontacji z innymi przekazami. Tylko wówczas, jak się zdaje, możemy prawidłowo ocenić przyczyny i skutki zachodzących zmian.

Abstract:

The article entitled is an analysis of the changes taking place in rural communities over the centuries. The basis of the study are the registers of the baptized and the dead kept in the parish consisting of three villages: Nowe Kramsko, Stare Kramsko i Wojnowo. The parish registers were founded there in the early seventeenth century. The records were made by the monks of the Cistercian monastery in Obra. Thanks to the registers we see more views of a long process re-population of the demographic crisis associated with the activities of the Great Northern War. ; They allow for tracking the procreation trends, to determine the number and gender of the children born and upward and the downward trend in this regard. They also allow for determining the scale of the phenomenon of births out of wedlock, and (in part) infant mortality. Over the 100 years 1274 children were born in the parish of Kramsko, which gives us an average less than 13 births a year. Statistics does not reflect fluctuations in this regard. In the history of the Nowe Kramsko, Stare Kramsko and Wojnowo a considerable span of births from 4 to 29 children a year can be observed. ; Thanks to the registers, we discover the fashion and tastes when selecting the baby names. During the period considered the most popular names for girls are Marianna and Magdalena, among boys Jan, Maciej and Jozef. The source interpretation of the data resulting from the parish registers requires a confrontation with other documents. Only then, it seems, we can properly assess the causes and consequences of the occurring changes.

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Skobelski, Robert - red.

Format:

application/pdf

Strony:

71-91

Źródło:

Studia Zachodnie, tom 18

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Identyfikator oryginału:

P-1950/II

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-04-19

Data dodania obiektu:

2017-09-06

Liczba wyświetleń treści obiektu:

122

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

102

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/52085

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji