Dane o rozprawie doktorskiej

Rodzaj pracy

Rozprawa doktorska

Data uzyskania stopnia

18.04.2007

Uzyskany stopień naukowy

doktor nauk technicznych

Promotor

Prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk

Recenzenci

Dr hab. inż., prof. UZ Dariusz Uciński

Dr hab. inż., prof. AGH Piotr Augustyniak

Jednostka prowadząca przewód

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki
Informatyki i Telekomunikacji

Miejsce pracy autora rozprawy

Instytut Informatyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Dziedzina naukowa

nauki techniczne

Dyscyplina naukowa

Informatyka

Specjalność naukowa

Przetwarzanie sygnałów

Sposób zgłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron

Biblioteka Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 188.

Wydawca

 

Słowa kluczowe

Detekcja zespołu QRS, klasyfikacja rytmu endogennego, sieci falkowo - neuronowe

 

Streszczenie

Analiza sygnału elektrokardiograficznego rejestrowanego metodą Holtera w przypadku pacjentów z wszczepionym układem stymulującym pracę serca ma bardzo duże znaczenie diagnostyczne, zarówno pod względem oceny stanu zdrowia pacjenta, jak również pracy działania samego stymulatora. Skalę zapotrzebowania na prowadzenie badań związanych z analizą sygnałów elektrokardiograficznych rejestrowanych metodą Holtera dla pacjentów z wszczepionym układem stymulującym można oszacować według liczby wszczepianych stymulatorów, która wzrasta średnio od 8-10% rocznie. Niniejsza rozprawa poświęcona jest zagadnieniu detekcji zespołu QRS i klasyfikacji rytmu endogennego w sygnałach elektrokardiograficznych pochodzących od pacjentów z wszczepionym układem stymulującym pracę serca. Szczególny nacisk położono na zastosowanie sieci falkowo-neuronowej do wyżej wymienionej tematyki badań. Sprawdzono również efektywność detekcji zespołu QRS dla algorytmów działających w dziedzinie czasu.
W pierwszej części rozprawy podsumowano aktualny stan wiedzy dotyczący pojęć związanych z elektrokardiografią i stymulatorami. Wskazano problemy techniczne pojawiające się w trakcie analizy sygnału elektrokardiograficznego oraz rejestrowania sygnału EKG metodą Holtera. Dokonano również konkluzji metod detekcji i klasyfikacji zespołu QRS wyodrębniając 5 grup a także porównano wybrane metody.
Druga część rozprawy przedstawia wiadomości dotyczące stosowanych sieci falkowo-neuronowych. Prezentowane są wyniki badań detekcji zespołu QRS oraz klasyfikacji rytmu endogennego pacjentów z wszczepionym układem stymulującym pracę serca. Dodatkowo dokonano analizy i oceny efektywności algorytmów Friesena działajacych w dziedzinie czasu.

Abstact

This dissertation presents the problem of detection and classification of QRS complexes with ECG signals coming from patients with implanted cardiac pacemaker. Special attention was focused on the use of wavelet - neural networks in above mentioned subject matter of investigation. Efficiency of detection of QRS complex was examined by algorithms working in time domain.
In the first part of the dissertation, the current knowledge of electrokardiography and pacemaker was summed up. Technical problems with analysing and recording signals by means of the Holter method were indicated. The methods of detection and classification of QRS complex were discussed five groups, not three groups as indicated in literature, were identified. The comparison of the methods was carried out.
Second part was the presentation of knowledge of the use of wavelet - neural networks. It mainly presents the results of detection of QRS complex and classification of the endogenic rhythm. The efficiency of algorithms working in time domain was analysed and evaluated.