Kolekcja

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Inżynieria Środowiska

Czasopismo publikuje artykuły naukowe o tematyce związanej z działaniami inżynierii środowiska i powiązanymi z nimi działaniami inżynieryjno-technicznymi i planistycznymi w zakresie kształtowania środowiska i ochrony środowiska. Szczegółowy zakres zainteresowań obejmuje zagadnienia: analityka badań środowiskowych, analiza ryzyka środowiskowego, architektura przyjazna środowisku, architektura zeroenergetyczna, biologia i ekotoksykologia terenów antropogenicznie przekształconych, budownictwo przyjazne środowisku, budownictwo zeroenergetyczne, chemizm terenów przekształconych, energia ze źródeł odnawialnych, geologia i hydrologia terenów o różnej funkcjonalności, gospodarka odpadami, historia obiektów i przedsięwzięć inżynierii środowiska, komputerowe wspomaganie zadań inżynierii środowiska, materiały w inżynierii środowiska, metodologia badań terenowych w inżynierii środowiska, matematyczne modelowanie zjawisk przyrodniczych i technicznych z zakresu inżynierii środowiska, oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych, oczyszczanie wód do picia i wykorzystania gospodarczego, planistyka wobec terenów antropogenicznie przekształconych, problemy legislacji w inżynierii i ochronie środowiska, problemy środowiskowe budownictwa lądowego i wodnego, rekultywacja zdegradowanych terenów miejskich, przemysłowych, poprzemysłowych i komunikacyjnych, sieci przesyłowe i systemy inżynierii środowiska, statystyka w inżynierii środowiska, środowiskowe uwarunkowania energetyki, techniki instalacyjne, wpływ budownictwa na środowisko przyrodnicze, zagospodarowanie terenów antropogenicznie przekształconych, zarządzanie środowiskiem i przedsięwzięciami inżynierii i ochrony środowiska. Czasopismo przyjmuje prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.
ISSN 1895-7323

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (20)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji