Creator:

Belica, Tomasz

Title:

Stateczność dynamiczna porowatej powłoki walcowej

Subject and Keywords:

stateczność dynamiczna ; analiza nieliniowa ; obciążenie złożone ; materiał porowaty ; powłoka walcowa

Abstract_pl:

Celem pracy było rozwiązanie zagadnienia nieliniowej stateczności dynamicznej cylindrycznej powłoki walcowej o strukturze porowatej. Swobodnie podparta na krawędzi krzywoliniowych powłoka poddana została jednoczesnemu osiowemu ściskaniu i ciśnieniu zewnętrznemu. Właściwości mechaniczne i fizyczne powłoki po grubości są zmienne i zależ od porowatości materiału. Zmiana modułów sprżystości i gęstości jest ciągła i symetryczna względem powierzchni środkowej powłoki. Przyjęto nieliniowy stan przemieszczeń w przekroju poprzecznym oraz nieliniowe związki pomiędzy składowymi stanu odkształcenia i przemieszczenia. Uzględniono efekt ścinania w przekroju poprzecznym. Równania stateczności dynamicznej powłoki wyprowadzono z zasady Hamiltona, a następnie rozwiązano metodą Rungego-Kutty. Analizowano przypadek obciążenia o charakterze quasi-impulsowym. Przeprowadzono analizę porównawczą wybranych przypadków metodą elementów skończonych.

Abstract:

This disseration is devoted to nonlinear dynamic buckling analysis of a cylindical shell made of a porous material. The shell is simply supported on curvilinear edges and has been subjected to the combination of external uniform pressure and axial load. Mechanical and physical properties of the shell vary across its thickness and depend on the porosity of material. The change of Young's modulus and density is continuos and symetric of a middle surface of the shell. A nonlinear hypothesis of deformation of a plane cross section of the wall's shell is described. The components of displacement and strain are introduced. The effect of transverse shear on deformation of the transverse section has been taken into consideration. The equations of dynamic buckling of shell are formulated on the basis of the Hamilton's principle. The system of equations was approximately solved in the Bubnov-Galerkin's method. The obtained nonlinear equation of motion system was solved in the Runge-Kutta method. In this work a case of quasi-impulse of force were analysed. The comparative research of selected cases with the help of finite elements method has been carried out.

Description:

promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki, Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej ; dyscyplina naukowa: nauki techniczne ; recenzenci: dr hab. inż. Tadeusz Wegner, prof. Politechniki Poznańskiej, Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, prof. dr hab. inż. Taras Nahirny, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut informatyki i Zarządzania Produkcją ; miejsce pracy autora rozprawy: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn ; dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn ; sposób ogłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron: Nie ogłoszono, Biblioteka Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 86 ; specjalność naukowa: stateczność powłok cienkościennych ; jednostka prowadząca przewód: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Date:

2008

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html ; text/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego