Title:

Zachód w polskiej myśli historycznej czasów saskich: nurt sarmacko-teologiczny

Creator:

Dolański, Dariusz

Subject and Keywords:

historiografia ; historiografia polska - 18 w. ; Europa Zachodnia ; sarmatyzm ; historiografia europejska ; Polska - 18 w.

Abstract_pl:

Książka jest próbą ukazania intelektualnych związków historyków polskich nurtu sarmacko-katolickiego z Europą zachodnią i ich wiedzy o tym obszarze. ; Podstawowym pytaniem stawianym w niniejszej pracy jest stosunek polskiej historiografii czasów saskich do Zachodu oraz stopień jego oddziaływania na jej kształt rozpatrywany na trzech płaszczyznach. Płaszczyzna pierwsza, o charakterze bio-biliograficznym, dotyczy bezpośrednich związków środowiska uczonych polskich z Europą zachodnią oraz zakresu zainteresowania historią i geografią tego obszaru. ; Druga płaszczyzna rozważań dotyczy określenia stopnia nowoczesności historiografii polskiej na tle zachodnioeuropejskim. ; Trzecia płaszczyzna dotyczy poziomu wydarzeniowego związanego z wiedzą o konkretnych wydarzeniach dziejowych i stopniu ich zmitologizowania. Rozważania te ściśle powiązane są z problemem tzw. świadomości historycznej, która rozumiana tu jest jako pewien zespół dynamicznych i subiektywnych modeli rzeczywistości społeczno-historycznej obejmujących wiedzę i wartości oraz związane z nimi normy zachowań.

Description:

bibliografia ; indeksy ; 286 s.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2002

Resource Type:

książka ; monografia ; rozprawa habilitacyjna

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego