Object structure

Creator:

Piątyszek-Pych, Alina

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Determinants of theemergence and the development of clusters = Determinanty powstania i rozwoju klastrów

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

klastry ; czynniki sukcesu gron ; źródła przewagi konkurencyjnej lokalizacji ; clusters ; success factors of bunches ; sources of the competitive edge of the location

Abstract_pl:

Celem artykułu jest systematyzacja najważniejszych koncepcji określających determinanty funkcjonowania struktur klastrowych. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymagało przeprowadzenia gruntownej analizy zarówno polskiej jak i zagranicznej literatury poświęconej problematyce gron. Ze względu na ograniczenia objętościowe artykułu przedstawione zostały wybrane, zdaniem autora najciekawsze, koncepcje związane z problematyką czynników sukcesu gron. Uwaga autora skupiona została na analizie czynników decydujących o sukcesie klastra na etapie jego powstania (determinanty powstawania i budowania gron) i rozwoju (determinanty funkcjonowania). W artykule omówione zostały teoretyczne zagadnienia związane z problematyką gron przedsiębiorstw. W pierwszej części opracowania przedstawione zostały endo- i egzogeniczne czynniki warunkujące powstanie struktur klastrowych W dalszej części artykułu przedstawiono czynniki warunkujące rozwój gron ze szczególnym uwzględnieniem źródeł przewagi konkurencyjnej lokalizacji. W zakończeniu, w nawiązaniu do prowadzonych rozważań, przedstawiono wnioski i rekomendacje w zakresie najlepszych sposobów wspierania struktur klastrowych.

Abstract:

The aim of this article is to systemize the most important concepts defining determinants of functioning of cluster structures. The achievement of such formulated goal required carrying out a thorough review of both Polish and foreign literature on the issue of bunches. Due to the volume restrictions of this article, there were presented only the selected, according to the author most interesting, concepts associated with the issues of success factors of bunches. The author?s attention was focussed on the analysis of the factors determining the success of any cluster at the stage of its creation (the determinants of the emergence and creation of bunches) and of its development (determinants of functioning). ; It is in the article that the theoretical problems related to the issues of bunches of enterprises were discussed. In the first part of the article, there were presented endogenous and exogenous factors determining the formation of cluster structures. It is later in this article that the factors determining the development of bunches were described with particular emphasis on the sources of the competitive edge of the location. It is at the end of the article, further to the deliberations carried out, that conclusions and recommendations for the best ways of supporting cluster structures were presented.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0005

Pages:

58-77

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego