Object structure

Creator:

Jędrzejczak-Gas, Janina

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Factors determining the profitability of equity in small and medium-sized enterprises in Poland = Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; rentowność kapitału własnego ; model Du Ponta ; small and medium-sized enterprises ; Return on Equity ; Du Pont model

Abstract_pl:

Wskaźnik rentowności kapitału własnego jest jedną z podstawowych miar oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jest uważany za jeden z najbardziej syntetycznych mierników ewaluacji działalności firmy. Na jego poziom wpływa całokształt zjawisk gospodarczych zachodzących w firmie. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie czynników kształtujących rentowność kapitału własnego małych i średnich przedsiębiorstw oraz zbadanie siły i kierunku wpływu tych czynników na poziom ROE na podstawie modelu Du Ponta. Do realizacji tak postawionego celu wykorzystano trzy różne metody: analizę korelacji, metodę deterministyczną (różnicowania) oraz metodę regresji liniowej. ; Z analizy współczynnika korelacji wynika, że kierunki zmian rentowności kapitału własnego i rentowność sprzedaży były bardzo silnie podobne. Kierunki zmian rentowności kapitału własnego i rotacji aktywów były umiarkowanie podobne. Natomiast kierunki zmian rentowności kapitału własnego i struktury kapitału były umiarkowanie niepodobne. Metoda różnicowania pozwoliła ustalić iż, w zdecydowanej większości lat badanego okresu, zarówno w małych jak i średnich przedsiębiorstwach, czynnikiem najsilniej oddziałującym na zmianę rentowności kapitału własnego była rentowność sprzedaży. Z punktu widzenia miary ? zarówno w małych jak i średnich przedsiębiorstwach zasadnicze znaczenie ma rentowność sprzedaży.

Abstract:

The equity capital profitability indicator is one of the basic measures of the financial position of the company. It is considered to be one of the most synthetic evaluation metrics of the companies activity. It?s level is influenced by the overall economic phenomenons taking place in the company. The purpose of this article is to identify factors influencing the return on equity of small and medium-sized enterprises and to examine the strength and direction of the impact of these factors on the level of ROE based on Du Pont model. To accomplish this objective were used three different methods: correlation analysis, deterministic (differentiation) method and the method of linear regression. ; The correlation coefficient analysis shows that trends in changes of return on equity and return on sales were strongly related. Trends of changes in return on equity and asset rotation (the turnover) were moderately similar. Trends of changes of return on equity and the capital structure were moderately dissimilar. The method differentiation method allowed to determine that, in most years of the period, both in small and medium-sized enterprises, the strongest factor affecting the change in return on equity was the return on sales. In the consideration of ?, both small and medium-sized enterprises the key importance has the profitability of sales.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0013

Pages:

185-198

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego