Object structure

Creator:

Wyrwa, Joanna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The supraregional cooperation as the way for the development of Western Poland = Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski zachodniej

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

strategia ; makroregion ; Polska zachodnia ; strategy ; macro-region ; Western Poland

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem strategii ponadregionalnej na przykładzie Polski zachodniej. W pierwszej części opracowania omówiono zewnętrzne uwarunkowania współpracy wynikające z zapisów najważniejszych europejskich i polskich dokumentów programowych o horyzoncie czasowym do 2020 roku. W dalszej części zaprezentowano syntetyczną charakterystykę społeczno-gospodarczą makroregionu Polski zachodniej. Następnie przestawiono koncepcję i założenia budowy strategii ponadregionalnej. ; Obecnie w Polsce trwają prace nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej oraz Strategią dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa śląskiego i małopolskiego. Inicjatywy te są oddolnym działaniem samorządów województw, co pozwala zastosować model wieloszczeblowego zarządzania publicznego i strategicznego partnerstwa układu krajowego i regionalnego. To pierwsze w Polsce przedsięwzięcia współpracy w ramach makroregionów zainicjowane oddolnie i dobrowolnie przez władze samorządowe, w których województwa uznają, że ich rozwój powinien następować poprzez wspólne działania podejmowane w ramach całego makroregionu kreując efekt synergii. Na tle dotychczasowych doświadczeń programowania rozwoju regionalnego w Polsce są to innowacyjne przedsięwzięcia.

Abstract:

The purpose of this article is to present the main issues associated with the creation of the supraregional strategy on the example of Western Poland. It is in the first part of the study that there were presented external conditions for the cooperation arising from the regulations of the most important European and Polish program documents of the time horizon up to 2020. The next part presents synthetic social and economic characterization of the macro-region of Western Poland. Subsequently, the concept and the objectives for the creation of the supraregional strategy were presented. It is at present that the Development Strategy for Western Poland and the Development Strategy for Southern Poland for the Śląskie and Małopolskie Voivodeships are being created. ; These initiatives are bottom-up actions of the self-government bodies of the voivodeships that allows for implementing the model of the multilevel governance and the strategic partnership of the domestic and regional system. These are the first cooperation projects amongst macro-regions in Poland initiated from the bottom up and voluntarily by self-government authorities, in which the voivodeships acknowledge that their development should take place through joint actions taken in the entire macro-region and creating the synergy effect. These are very innovative actions against the background of the experience at programming the regional development in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0014

Pages:

199-218

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego