Object structure

Creator:

Tomaszewski, Marek

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Chosen determinants of coopetition between the industrial companies of the Lubusz region in the 2009-2011 period = Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z województwa lubuskiego w latach 2009-2011

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

koopetycja ; współpraca innowacyjna ; coopetition ; innovative cooperation

Abstract_pl:

Studiując specjalistyczną literaturę krajową jak i zagraniczną, która dotyczy zagadnienia koopetycji można zauważyć, że w ostatnim czasie zagadnienie to staje się coraz bardziej popularne. Nie można natomiast tego samego powiedzieć o koopetycji z perspektywy praktyki gospodarczej. Wyniki zaprezentowane w części empirycznej uzyskano przy wykorzystaniu modelowania probitowego. Analizując wpływ sektorów, z których pochodzą odbiorcy badanych przedsiębiorstw można zauważyć, że na nawiązanie koopetycji stymulująco wpływa posiadanie odbiorców zlokalizowanych z sektorze transportowy i handlowym. ; Analizując wpływ relacji utrzymywanych z uczestnikami sieci dostaw na uwagę zasługuje, iż tylko utrzymywanie bliskich kontaktów z konkurentami może przyczynić się do nawiązania z nimi koopetycji. Inne relacje z konkurentami wpływają wyraźnie destymulująco na nawiązanie koopetycji. Na koopetycję pozytywnie wpływa również utrzymywanie tylko niezbędnych kontaktów z odbiorcami przez przedsiębiorstwa przemysłowe z Polski południowo-zachodniej. ; Brak bliższych kontaktów z odbiorcami wymusza na przedsiębiorstwach przemysłowych konieczność poszukiwania innych podmiotów, z którymi podmioty te mogą związać swój dalszy rozwój. Z kolei destymulująco na nawiązanie koopetycji wpływa również utrzymywanie tylko niezbędnych kontaktów z dostawcami. Z punktu widzenia odległości uczestników sieci dostaw, na koopetycję zdecydowanie negatywnie wpływa posiadanie dostawców i odbiorców zlokalizowanych poza granicami Polski.

Abstract:

Analysing the literature dealing with coopetition on both national and international levels, one cannot help but notice that this notion has recently become increasingly more popular. The same cannot be said however, of the notion of coopetition from a practical point of view. The empirical results obtained using the probit model. Analysing the influence of customer sectors for the researched companies it can be noticed that having customers in transportation and trade sectors stimulates the establishing of coopetition. ; Analysing the influence of relations maintained with the supply network participants it should be pointed out that only having close relations with competitors can positively influence entering into coopetition. Other kinds of relations maintained with competitors influence coopetition negatively. Coopetition is also positively influenced by maintaining only the necessary relations with customers by the industrial companies from South-East Poland. ; Lack of closer relations with customers forces the industrial companies to look out for other enterprises that can aid in further development of the company. Maintaining only the necessary relations with suppliers influences coopetition negatively. Considering the distance between the participants of supply network, having suppliers and customers located outside Poland influences coopetition negatively.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0015

Pages:

219-232

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego