Object structure

Creator:

Dębski, Maciej

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Effective marketing communication as an element of building competitiveness of tourist destination = Efektywna komunikacja marketingowa jako element budowania konkurencyjności destynacji turystycznej

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

region turystyczny ; konkurencyjność ; komunikacja marketingowa ; destination ; competitiveness ; marketing communication

Abstract_pl:

Dla wielu regionów turystyka jest istotnym elementem ich rozwoju. W efekcie można zaobserwować duże nasilenie działań, mających na celu rozwój konkurencyjności destynacji. Podstawowym źródłem przewag konkurencyjnych regionu jest jego produkt, w tym takie elementy jak atrakcje przyrodnicze, atrakcje kulturowe, festiwale, baza noclegowa czy też infrastruktura komunikacyjna. Należy jednak pamiętać, że efektywnym narzędziem stymulowania popytu turystycznego jest właściwa komunikacja marketingowa prowadzona na rzecz destynacji. ; W prezentowanym artykule autor przedstawia istotę zarówno konkurencyjności destynacji jak i komunikacji marketingowej. Rozważania teoretyczne zostały poszerzone o badanie własne autora, którego celem było wskazanie najefektywniejszych kanałów komunikowania z potencjalnym klientem jak również identyfikacja kluczowych treści przekazu, czynników, które są najważniejsze dla podjęcia decyzji wyjazdowej.

Abstract:

For a wide range of regions tourism is a critical element of their development. In effect, profound intensification of efforts intended to advance the destination?s competitiveness may be observed. A principal source of competitive advantage in the region is its product including such elements as: natural attractions, cultural attractions, festivals, sleeping accommodation, or communication infrastructure. ; However, it should be kept in mind that an effective tool for stimulating the tourist demand is suitable marketing communication pursued for the destination. In the paper the author provides insight into core aspects of the destination competitiveness as well as marketing communication. Theoretical contributions) were expanded by the author?s surveys designed to feature the most effective channels for communicating with a potential customer, as well as to identify key message contents, and factors at the heart of making a travelling decision.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0018

Pages:

259-272

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego