Object structure

Creator:

Czakowski, Dariusz

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz.

Title:

Cereal Market before and after the Integration of Poland into the European Union. Dynamics of Supply and Demand Correlations = Rynek zbóż przed i po integracji Polski z Unią Europejską. Dynamika relacji popytowo-podażowych

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

gospodarka żywnościowa ; rynki rolne ; rolnictwo ; rynek zbóż ; integracja europejska ; food economy ; agricultural markets ; farming ; cereal market ; European integration

Abstract_pl:

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie zmian w relacjach popytowo-podażowych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na rynku zbóż. Aby zrealizować powyższe zadanie zostały porównane dane dotyczące wielkości krajowej produkcji zbóż oraz jej struktury gatunkowej, salda handlu zagranicznego, zużycia krajowego, a także poziomu cen skupu od rolników. Kształtowanie się wymienionych wielkości zostało przeanalizowane dla dwóch okresów. Pierwszy z nich obejmował lata 1995-2003, a drugi zaś zawierał się pomiędzy rokiem 2004, a 2012. ; Pozwoliło to na dokonanie interesujących porównań poprzez pryzmat akcesji Polski do UE. Z kolei długie szeregi czasowe podniosły ich wiarygodność. Do zbadania zachowania się relacji popytowo-podażowych zostały wykorzystaną wielorakie metody statystyczne, wśród których znalazły się m.in. indeksy dynamiczne, modele trendu, analizy korelacji oraz regresji wielorakiej. Kompleksowa analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany ilościowe i jakościowe dokonały się na rynku zbóż po akcesji Polski do UE.

Abstract:

The purpose of this publication is to show some changes in supply and demand correlations on the cereal market after Poland?s accession into the European Union. To meet the above objective there were compared some data concerning the volume of domestic cereal production and its cereal species structure, foreign trade balance, domestic consumption and purchase price levels. The formation of the above mentioned items was analyzed for two periods. ; The first one covered the years 1995-2003 whereas the second one was from 2004 to 2012. This allowed us to make some interesting comparisons through the prism of Poland?s accession to the EU. Additionally, long time series increased their reliability. To study supply and demand correlations, there were applied various statistical methods including dynamic indexes, trend models, analyses of correlation and various regression. A comprehensive analysis of the gathered research material allowed us to answer the question about some quantitative and qualitative changes which took place on the cereal market after Poland?s accession to the EU.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0029

Pages:

405-419

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego