Object structure

Creator:

Czyżewski, Andrzej ; Matuszczak, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Agriculture and rural areas in Poland in the light of budgetary expenditures I and II pillar of the CAP in the long period. The attempt to compare = Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce w świetle wydatków budżetowych I i II filaru WPR w długim okresie. Próba porównania

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

rolnictwo ; obszary wiejskie ; wydatki budżetowe ; pierwszy filar ; drugi filar ; WPR ; agriculture ; rural areas ; budgetary expenditures ; the first pillar ; the second pillar ; CAP

Abstract_pl:

Celem artykułu było ocena wydatków budżetowych kierowanych na rolnictwo (I filar) oraz obszary wiejskie (II filar) WPR w Polsce w długim okresie. Dokonano porównania struktur wydatków budżetowych unijnych i krajowych na rzecz filaru I i II wspólnej polityki rolnej w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013 oraz oceniono, czy występuje zbieżność kierunkowa tej pomocy. Ukazano także różnice między proporcjami wydatków unijnych i krajowych przeznaczonych na cele WPR realizowane w Polsce. Zidentyfikowano również istnienie zbieżności między poziomem wydatków na określone tytuły finansowane z budżetu krajowego i unijnego.

Abstract:

The purpose of this article is to assess budgetary spending targeted agriculture (first pillar) and rural areas (the second pillar) of the CAP in Poland in the long period. there was compared the structures of the EU budget spending and the national for the first and second pillar of the CAP in passing the 2007-2013 financial perspective and was assessed whether there is a convergence pattern of the aid. It shows the differences between the proportions of European and domestic spending for the objectives of the CAP implemented in Poland. Also was identified the existence of convergence between the level of spending for certain titles financed from the national budget and EU.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0030

Pages:

420-439

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego