Object structure

Creator:

Wróbel, Ireneusz

Title:

Badania stosunków wodnych w rejonie Narintaj-Obo we wschodniej Mongolii

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 2 (1982)

Subject and Keywords:

Mongolia ; gospodarka wodna

Abstract_pl:

W arykule przedstawione zostały wyniki badań stosunków wodnych wykonanych w ramach Siódmej Grupy Międzynarodowej Ekspedycji Geologicznej w Mongolskiej Republice Ludowej. Badania prowadzone na obszarach przedgórza Chenteju w tzw. Wielkim Łuku Kerulenu. Jest to strefa górskiego stepu suchego ze skąpymi opadami atmosferycznymi w postaci deszczu tylko w miesiącach letnich (czerwiec-lipiec). ; Ogólna suma opadów atmosferycznych wynosi ok. 200 mm w roku. W artykule dokonano podziału wód podziemnych na porowe i szczelinowe, wydzielając wodonośne i niewodonośne kompleksy litostratygraficzne. Oceniono na podstawie analiz chemizm wód podziemnych i powierzchniowych i dokonano oceny zasobów wodnych badanego regionu pod kątem możliwości ich wykorzystania dla celów gospodarczych. ; Największe znaczenie gospodarcze mają wody podziemne wodonośnych kompleksów czwartorzędowych - aluwialnego i aluwialno-proluwialnego (kompleks 1) i kompleksu proluwialno-deluwialnego (kompleks 2). ; Wydzielenie kompleksów wodonośnych dokonano w opaprciu o badania własne i materiały źródłowe. Synteza przepowadzonych badań zestawiona została na wycinku mapy hydrogeologicznej stanowiącej rys. 1 niniejszego artykułu.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 2 ukazał się jako nr 69 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Date:

1982

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

33-51

Source:

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego