Show structure

Title:

Próba matematycznego modelowania jakości ujmowanej wody gruntowej = A trial of mathematical modelling of the drawing ground water quality

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Creator:

Aniszewski, Andrzej

Subject and Keywords:

gospodarka wodna ; badania

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono matematyczny model transportu stabilnych i pasywnych zanieczyszczeń w przepływie wody gruntowej, uwzględniając procesy adwekcji i adsorpcji. W oparciu o wcześniejsze badania laboratoryjne stężeń zanieczyszczeń na modelu fizycznym oraz wykorzystując rozwiązanie numeryczne prezentowanego modelu matematycznego obliczono parametry adsorpcji k1 i n dla nieliniowej funkcji opisującej ten proces. ; W dalszej kolejności opracowano doświadczalne zależności parametrów adsorpcji od parametrów charakteryzujących równocześnie warstwę wodonośną oraz przepływ wody gruntowej. Zależności te pozwalają na lepszq ocenę prognozy jakości zasobów wód gruntowych dopływających do ujęć wody gruntowej.

Abstract:

The article presents mathematical modelling of transporting both stable and passive contaminations in ground water flow taking into consideration processes of advection and adsorption. On the grounds of the earlier laboratory investigations related to contamination concentrations on the physical model and using numerical solution of the presented mathematical model the adsorption parameters k1 for the nonlineral function describingthe process were calculated. ; This was followed by determining experimental (empirical) dependence between the adsorption parameters and the parameters characterizing at the same time the aquiferous layer and the ground water flow. This dependence allows for a better prognosis evaluation of the resources of ground water flowing into ground water intakes.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

13-19

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego