Object structure

Creator:

Łętkowska, Agnieszka

Title:

Wpływ odłogowania na właściwości gleb, obszaru dorzecza środkowej Odry = The influence of fallowing on soil properties in middle basin area of the Odra

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

Celem badań było określenie wpływu sposobu użytkowania gleb na właściwości chemiczne. Badaniami objęto gleby dorzecza środkowej Odry uprawne i o różnym czasie odłogowania. Wybrane obiekty badawcze różniły się pod względem typologicznym. ; W poziomach powierzchniowych gleb o podobnym składzie granulometrycznym uzyskane wyniki wskazują na wpływ kilkuletniego odłogowania na właściwości chemiczne. Pola odłogowane w porównani u z uprawnymi charakteryzują się wzrostem zakwaszenia, a tym samym wyższą wartością kwasowości hydrolitycznej. Na polach wyłączonych z produkcji rolniczej odnotowano także wyższą zawartość węgla organicznego.

Abstract:

The aim of the work was to define the way of soils using on physical-chemical and chemical properties of arable and fallowed soils. The object of investigations were soils in middle bas in area of the Odra with various time of fallowing. Selected objects differed in type of solis: river alluvial soils, rusty soils, gley soils and soils lessives. ; The obtained results showed that several years fallowing influenced soils properties of upper layer in soils with similar mechanical composition. The fallowed field in comparison to arable field had slightly lower pH and higher hydrolytic acidity. Soils of analyzed fallows had also higher content of organic carbon.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

211-216

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego