Show structure

Title:

Impact of sewage sludge land application on groundwater's quality = Wpływ osadów ściekowych używanych w rolnictwie na jakość wód podziemnych

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Gontaszewska, Agnieszka ; Kraiński, Andrzej

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Osady ściekowe są obecnie stosowane w rolnictwie jako wartościowy nawóz, co może jednak powodować zmiany w jakości gleb i wód gruntowych. Celem pracy jest opis jednego z przypadków stosowania osadów ściekowych w rolnictwie i jego wpływ na skład wód podziemnych. Próbki wód podziemnych były pobierane co kwartał od początku używania osadów ściekowych. Zanotowano wzrost zawartości niektórych jonów. ; Zanotowano także obniżenie zawartości niektórych metali ciężkich, co mogło zostać spowodowane polepszeniem się własności sorpcyjnych gleby i obniżeniem mobilności jonów metali ciężkich. Czas infiltracji do warstwy wodonośnej określono na około 14,4 doby.

Abstract:

Sewage sludge is nowadays treated as a fertiliser and applied to agriculture. It can result in soil and groundwater quality. The aim of the study is to describe an example of sewage sludge application and its influence on groundwater composition in West Poland. Groundwater sample from four piezometers was examined each three months and compared with hydrogeochemical background. ; The investigations, carried out while fertilising the land with the sludge, have revealed a considerable increase in the concentration of some ions as well as an inconsiderable in pH of groundwater. The authors noticed also the decrease in the concentration of heavy metals ions that may be caused by the improvement in sorption features of the ground and reduction of mobility of heavy metals ions because of precipitation. Little thickness of an unsaturated zone (8.8 m.) is not effective protection against the infiltration or the pollution from the surface. The time of the vertical infiltration into the aquifer has been estimated at t = l4.4 days.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

97-106

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego