Show structure

Title:

Biotechniczna obudowa wałów przeciwpowodziowych w świetle literatury niemieckiej = Biotechnical covering of river embankments according to some German publications

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Haber, Zbigniew

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Po ostatniej klęsce powodzi w Polsce zachodniej i na terenie wschodnich Niemiec, w obydwu krajach wzrosło zainteresowanie problemami ochrony przed ewentualnymi skutkami powodzi w przyszłości. Na dwóch konferencjach naukowych organizowanych w latach 2001-2004 wiele miejsca poświęcono zabezpieczeniu wałów przeciwpowodziowych (Politechnika Zielonogórska, PAN Gliwice-Zabrze). ; W dobie ekologii szczególną uwagę poświęca się problematyce biotechnicznej obudowy wałów przez obsadzanie ich roślinnością zabezpieczającą w skuteczny sposób wały przed erozją wód powodziowych. Ciekawe materiały znaleźć można na ten temat w literaturze niemieckiej ostatnich lat. Publikację tę poświęcono omówieniu niektórych z nich.

Abstract:

After the flood disaster which took place in West Poland and in the east parto of German Republic in 1997, the interest how to avoid the flood disaster in future - incxreased in hoth countries. Important problem is to build new embankments alone the Odra river. Two international conferences were design to this problem: Technical University of Zielona Góra - 2001 and Polish Academy of Science Zabrze - Gliwice 2003. ; In the time of increasing role or ecology in the life and landsape, a special attention should be paid on the consolidation of the embankments usinng tress and shrubs. This allows to avoid a vizual conflict in the landscap, however the main purpose of planting the trees is the consolidation of enbankments with roots of planted trees. The newest german publications indicate on the group or trees belonging to the species of willow. Other recomended trees - were described in this paper.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

141-145

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego