Show structure

Title:

Floods in the river valleys of the Eastern Mid-European Lowland = Powodzie w dolinach rzecznych wschodniej części Niżu Środkowoeuropejskiego

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Powodzie w dolinach rzek wschodniej części Niżu Środkowoeuropejskiego występowały w historii wielokrotnic. Przynosiły one straty materialne, a często stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W celu ochrony przed ujemnymi skutkami powodzi społeczności ludzkie od wieków budowały wały przeciwpowodziowe. ; Wyniki badań wałów przeciwpowodziowych, jakie przeprowadzono wzdłuż rzeki Odry podczas trwania i po wielkiej powodzi w 1997 r., wskazują na konieczność renowacji istniejących obiektów. Badania wykonane w Polsce mogą być wykorzystane w renowacji i rekonstrukcji starych wałów oraz w budowie nowych obiektów na całym obszarze wschodniej części Niżu Środkowoeuropejskicgo.

Abstract:

Throughout history, many times did floods in the river valleys of the East Mid-European Lowland occur. They brought ahout material losses and frequently generated hazards to human health and life as well. For centuries now, human communities have been building up flood banks in order to protect themselves against the negative impact of floods. ; The results of investigations into the flood banks along the Oder river, which were made during and after the great flood of the year 1997, point out to the necessity of their renovation. The outcome of the research work carried out in Poland may be used for the renovation and reconstruction of old flood banks and for the construction of new ones in the whole area of the East Mid-European Lowland.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

173-179

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego