Show structure

Title:

Ecological basis of development of meadow ecosystems in the valley of the Southern Canal of the Obra River = Ekologiczne podstawy wykształcania ekosystemów łąkowych w dolinie Kanału Południowego Obry

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Creator:

Klarzyńska, Agnieszka ; Kryszak, Anna ; Kryszak, Jan ; Musiał, Maciej

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; meadows community ; the Obra River Southern Canal valley ; site ; ecological factors ; floristic diversity ; zbiorowiska łąkowe ; dolina Kanału Południowego Obry ; siedlisko ; czynniki ekologiczne ; zróżnicowanie florystyczne

Abstract_pl:

W trakcie badań oceniono wpływ warunków siedliskowych: uwilgotnienia i trofizmu na roślinność zbiorowisk łąkowych poprzez określenie ich struktury fitosocjologicznej oraz wskaźnika różnorodności florystycznej Shannona-Wienera ? H?. Otrzymane wyniki odniesiono do badań siedliskowych i florystycznych z roku 1994. W dolinie Obry przede wszystkim uwilgotnienie oraz zawartość azotu w glebie wpłynęły na wykształcenie zbiorowisk łąkowych o czym świadczy występowanie niestabilnych form przejściowych. Różnią się one między sobą różnorodnością florystyczną oraz niewielkim udziałem gatunków charakterystycznych. Użytkowanie oraz jego intensywność obok warunków siedliskowych wpływa modyfikująco na skład florystyczny zbiorowisk, umożliwiając wkraczanie gatunkom przypadkowym obniżającym ich stabilność.

Abstract:

In the course of long-term studies, the impact of site conditions ? mois-ture condition and trophic factors ? on meadow plant communities was assessed by determining their physiological structure and Shannon-Wiener floristic diversity index ? H?. The obtained results were compared with the site and floristic investigations from 1994. In the case of the Obra River valley, it was moisture level and nitrogen content in the soil that exerted the most important influence on the development of meadow communities as indicated by the occurrence of unstable transitory forms. They differ from one another with regard to floristic diversity and a small proportion of characteristic species. Utilisation and its intensity, alongside site conditions, exert a modifying influence on the floristic composition of communities allowing random species to settle among them and to reduce their stability.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

199-206

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego