Object structure

Creator:

Meller, Edward ; Niedźwiecki, Edward ; Suchenia, Mariusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Zawartość metali ciężkich w kompostach wytwarzanych z frakcji organicznej odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Gorzów Wielkopolski = Content of heavy metals in composts produced from organic fraction of municipal waste in ZUO Gorzów Wielkopolski

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; komposty ; odpady ; metale ciężkie ; composts ; wastes ; heavy metals

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono zawartość pierwiastków śladowych (Fe, Zn, Mn, Pb, Cu, Ni, Co, Cd) w kompostach wytworzonych w ZUO Gorzów Wielkopolski z frakcji 16-80 mm odpadów komunalnych. Porównanie uzyskanych wyników badań z opublikowanymi w pracy Meller i in. [2006a] wskazuje, że w procesie kompostowania zwiększa się w masie kompostu zawartość niektórych pierwiastków śladowych (Fe, Ni, Cu, Pb, Cd). ; Zawartość w badanych kompostach niektórych analizowanych metali ciężkich (Cd, Pb, Ni) przekracza wartości dopuszczalne, określone w przepisach prawa obowiązującego w Polsce (Dz.U. 2003, 236, 2369). Spośród badanych metali ciężkich, znacznym udziałem łatwo rozpuszczalnych form, dostępnych dla roślin, charakteryzują się szczególnie cynk (82,5%), mangan (78,8%), kadm (77,7%), nikiel (60,5%) oraz ołów (59,7%). ; Znaczna, na tle obowiązujących norm, zawartość w badanych kompo-stach szczególnie kadmu (1,59-10,11 mg?kg-1 s.m.), ołowiu (145,6-244,5 mg?kg-1 s.m.) i niklu (22,5-70,8 mg?kg-1 s.m.), przy jednoczesnym dużym udziale form łatwo rozpuszczalnych tych pierwiastków, wskazuje, że należy wykluczyć możliwość wykorzystywania tych kompostów do celów rolniczych, a jednym ze sposobów ich wykorzystania mogą być cele rekultywacyjne.

Abstract:

This paper presents the content of trace elements (Fe, Zn, Mn, Pb, Cu, Ni, Co, Cd) in composts produced from 16-80 mm fraction of municipal waste in ZUO Gorzów Wielkopolski. The comparision of obtained results with previous study results by Meller at al. (2006) shows that as a result of composting process the content of certain trace elements increases (Fe, Ni, Cu, Pb, Cd). ; The content of some heavy metals under study (Cd, Pb, Ni) exceeds permissible values, defined by the current regulations in force in Poland (Dz.U. 2003, 236, 2369). Among the examined heavy metals, zinc (82.5%), manganese (78.8%), cadmium (77.7%), nickel (60.5%) and lead (59.7%) are characterised by a considerable amount of easily soluble forms, which favours their availability to plants. ; Relatively high, in the light of permissible limits, content of cadmium (1.59-10.11 mg?kg-1 dry matter), lead (145.6-244.5 mg?kg-1 dry matter) and nickel (22.5-70.8 mg?kg-1 dry matter) with a great amount of their easily soluble forms exclude the possibility of using these composts for agricultural purposes. Land reclamation may be one of possible applications.

Description:

zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

323-329

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego