Show structure

Title:

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne zbiornika antropogenicznego w okolicach Łęknicy (Łuk Mużakowa) = Geological structure and hydrogeological conditions of anthropogenic reservoir in the environs of Łęknica (Muskau Arc)

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 14 (2007)

Creator:

Gontaszewska, Agnieszka ; Kraiński, Andrzej ; Jachimko, Barbara ; Kołodziejczyk, Urszula

Subject and Keywords:

pojezierze antropogeniczne ; Łęknica ; węgiel brunatny ; brown coal ; anthropogenic lakeland

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono zarys budowy geologicznej Łuku Mużakowa, a także szczegółowy opis budowy jego fragmentu. Badaniami został objęty teren pokopalniany, obecnie pojezierze antropogeniczne. Na podstawie danych z odwiertów do głębokości 25 m zaprezentowano przekroje geologiczne terenu. Omówiono również warunki hydrogeologiczne oraz chemizm wód podziemnych.

Abstract:

Paper presents an outline of geological structure of Muskau Arc and detai led description of its part. Investigation covered area of former brown coak mine, now anthropogenic lakeland. Paper contains geological sections based on 25 m deep bore-holes. Also hydrogeological conditions and chemical properties of ground- and surface water were discussed.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 14 ukazał się jako nr 134 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

33-40

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 14

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego