Object structure

Creator:

Drab, Michał ; Greinert, Henryk

Contributor:

Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Andrzej - red.

Title:

Forest reclamation of the postmining dumps. I. Changes in the properties of miocene sediments material = Rekultywacja leśna hałd pokopalnianych. I. Zmiana właściwości gruntu zwałowego pochodzenia mioceńskiego

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; miocene sediments ; dumps reclamation ; forest reclamation ; anthropogenic soils

Abstract_pl:

Depozyty mioceńskie hałdowane w trakcie wydobycia węgla brunatnego w okolicy Łęknicy mają na ogół skłąd granulometryczny piasków gliniastych. Ich najbardziej negatywną właściwością jest niskie pH, w wyniku utleniania nagromadzonego pirytu. Po 20 latach rekultywacji można wysnuć kilka zasadniczych wniosków co do zastosowanej technologii ; 1). Materiał jest niejednorodny do głębokości 1-2 m p.p.t. Poziom wierzchni (0-20 cm) jest bardziej jednolity w następstwie zastosowanej agrotechniki ; 2). Skarpy, po ich wstępnym uformowaniu, podlegają silnym zjawiskom erozyjnym. Około 25% powierzchni ogólnej byłej kopalni jest obecnie erozyjnie zdewastowana. Zjawisko to łączyć należy z nienależytą pokrywą roślinną ; 3). Proces glebotwórczy na hałdach jest antropogenicznie sterowany, głównie poprzez wapnowanie, nawożenie mineralne i zasiedlenie roślinnością. Oddziaływanie glebotwórcze lasu do tej pory nie jest bardzo znaczące. Wyraźny jest poziom ściółki (O) ? o miąższości około 1 cm ; 4). Pomimo użycia w fazie technicznej rekultywacji ciężkiego sprzętu budowlanego, właściwości fizyczne gruntów są niezłe ; 5). Wysokie dawki wprowadzonego wapna spowodowały wyraźne podniesienie pH w poziomach wierzchnichl (do 20-30 cm) do wartości 5-8. Formy dostępne dla roślin Ca i Mg także wzrosły ; 6). Mineralne nawożenie spowodowało skok zawartości przyswajalnych form K I P ; 7). W reultacie zastosowania jako wapna materiału odpadowego z huty cynku, odnotowano wzrost zawartości w gruntach Cu, Pb, Zn, Cd, Mn i Co.

Abstract:

Miocene sediments, collected during brown coal excavation, have generally mechanical composition of loamy sand. The most negative feature of them is a very low pH-value, in a consequence of pyrite-oxidation. 20 years after technical reclamation and dump areas afforestation, a few conclusions about effects of the reclamation have been drawn: ; 1). The soil material in layer from 1 to 2 m deep is not homogenous. The layer from 0 to 20 cm is more homogenous as the result of mechanical cultivation before the sowing ; 2). After the slopes leveling intensive erosion processes have been occurred. About 25% of the total area has been damaged by water erosion. This effect should be connected with the absence of plant-cover ; 3). Soil-formation is related to anthropogenic activity, especially intensive liming, mineral fertilizing and afforestation. The influence of afforestation on soil is yet not very high. Clearly visible is a thin duff-layer (A0) ? about 1 cm ; 4). Nevertheless the heavy machines using during leveling, physical and water properties of the soils are quite good ; 5). The high lime doses causing rising the pH of top-soil-material (20-30 cm deep) to the value about 5-8. The soluble forms of Ca and Mg have been elevated considerably ; 6). The mineral fertilizing has caused an increase in the available forms of K and P ; 7). In the effect of waste lime use (from the smelting work) a distinct increase of the heavy metal content in the soil (especially Cu, Pb, Zn, Cd, Mn and Co) has been noted

Description:

zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

86-97

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego