Object structure

Creator:

Kusza, Grzegorz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Wybrane pierwiastki śladowe w glebach rezerwatu leśnego "Bazany" = The selected trace elements in soils of the forest reserve of "Bazany"

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; rezerwat leśny "Bazany" ; gleby bielicowo-rdzawe ; pierwiastki śladowe ; "Bazany" forest reserve ; podzolic-rusty soils ; trace elements

Abstract_pl:

Dotychczasowe publikacje zawierają informacje o zanieczyszczeniu gleb metalami ciężkimi głównie na obszarach przemysłowych, aglomeracjach miejskich oraz terenach wiejskich. Gleby terenów leśnych były badane sporadycznie. Celem tej pracy było poznanie rozmieszczenia zawartości cynku, miedzi, ołowiu i kadmu w profilach gleb leśnych rezerwatu częściowego "Bazany". ; Na obszarze rezerwatu występują gleby bielicowo-rdzawe wytworzone z piasków wodnolodowcowych. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono wysokie nagromadzenie wszystkich badanych metali ciężkich w poziomach organicznych i próchniczno-eluwialnych. Ponadto odnotowano, iż wraz z głębokością w profilu glebowym zmniejsza się zawartość pierwiastków śladowych.

Abstract:

Hitherto published papers, concerning heavy metal pollution of soils, have been focussing on industrial, urban and country areas. Wherease forest soils have been investigated sporadically. The aim of the paper was to find out the distribution of the zink, copper, lead, and cadmium contents in soil profiles of the forest reserve "Bazany". ; On the reserve area there are podzolic-rusty soils formed from water-glacial sands. The research revealed a high accumulation of all the analysed heavy metals in organic and humic-eluvial horizons. Moreover, it was stated that the trace elements content decreased with a depth of the soil profile.

Description:

zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

142-148

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego