Object structure

Creator:

Greinert, Andrzej

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Gleby obszarów zurbanizowanych - nowe podejście na nowe czasy = Soils of the urban areas new approach for the new times

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 16 (2009)

Subject and Keywords:

gleba - definicja ; gleby miejskie ; ekologia miast ; gleba - prawo ; urban soils ; urban ecology ; soil - definition

Abstract_pl:

Gleby antropogeniczne stanowią coraz istotniejszą część glebowej pokrywy świata. Do chwili obecnej istnieją problemy diagnostyczne, klasyfikacyjne oraz interpretacyjne dotyczące gleb obszarów miejskich, przemysłowych i poprzemysłowych oraz komunikacyjnych. Główne powinności wobec wymienionych zadań spoczywają na gleboznawcach, ekologach terenów antropogenicznych oraz gremiach ustanawiających normy i akty prawne. Pilną koniecznością wydaje się na dzień dzisiejszy wpisanie się Polski w wymowę Strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby UE.

Abstract:

The anthropogenic soils make up the more and more essential part of soil cover of the World. Till present moment the diagnostic, classifying as well as interpretative problems have been noted, which are relating to the soils of urban, industrial, postindustrial and communication areas. The main duties in the face of described problems rest on soil scientists, ecologists of anthropogenic areas, as well as people setting up the norms and legal acts. The urgent necessity of today's time is including Poland to the work in rams of UE thematic strategy for soil protection.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 16 ukazał się jako nr 136 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

13-27

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 16

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego