Object structure

Title:

Zmiana uwarunkowań hydrogeologicznych wskutek eksploatacji węgla brunatnego w zlewni Nysy Łużyckiej = The change of hydrogeological conditions due to lignite exploitation in Nysa Łużycka catchment

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 16 (2009)

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula

Subject and Keywords:

węgiel brunatny - eksploatacja ; rekultywacja ; hydrogeologia ; lignite ; reclamation ; hydrogeology

Abstract_pl:

W zlewni Nysy Łużyckiej znajdują się liczne złoża węgla brunatnego. Dotychczasowa eksploatacja tego surowca spowodowała znaczne przekształcenie zasobów środowiska, w tym zmiany hydrogeologiczne, polegające na obniżeniu poziomu wód gruntowych. Mieszkańcy regionu sprzeciwiają się dalszej eksploatacji, zgłaszając sukcesywny ubytek wody w studniach i stepowienie terenów rolniczych, co wyrażają w kolejnych referendach. ; W związku z planowanym uruchomieniem nowych kopalni w zlewni Nysy Łużyckiej, nieuniknione będą dalsze zmiany środowiska, w tym uwarunkowań hydrogeologicznych. Koniecznością staje się zatem mądre projektowanie inwestycji w aspekcie środowiskowym oraz podejmowanie odpowiednich decyzji na szczeblu międzynarodowym. Tylko efektem takich zintegrowanych działań będzie minimalizacja skutków oddziaływania dalszej eksploatacji węgla brunatnego na środowisko.

Abstract:

There are a lot of brown coal deposits in Nysa Łużycka catchment. Until now their exploitation has caused a substantial changes in natural environment, such as ground water table lowering. The inhabitants of the region oppose further exploitation pointing out the gradual loss of water in wells and degradation of the agricultural land. ; They expressed it in the successive referenda. In connection with plans of opening new mining plants in Nysa Łużycka catchment further changes in natural environment are inevitable. Wise planning of investments and relevant decisions on international level are being necessary. Only such activities will minimize the influence of lignite exploitation on the environment. The paper describes brown-coal mines located in Nysa Łużycka catchment and their influence on hydrogeological environment.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 16 ukazał się jako nr 136 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

37-50

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 16

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego