Object structure

Creator:

Parzyński, Zenon

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Propozycja bazy danych dla Dorzecza Odry = Database for Odra basin - conception proposition

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Subject and Keywords:

baza danych rejonów przygranicznych ; ATKIS ; TBD ; baza danych Dorzecza Odry ; Dyrektywa INSPIRE ; border regions database ; Odra basin database ; INSPIRE Directive

Abstract_pl:

Wiele głównych punktów Konferencji pokrywa się z celami Dyrektywy INSPIRE, zwłaszcza te odnoszące się do ochrony środowiska naturalnego. Aby zrealizować te cele niezbędne jest współdziałanie wielu instytucji, urzędów, wspólnot. W przypadku Dorzecza Odry niezbędna jest też współpraca dwóch państw: Niemiec i Polski. W pracy zostanie przedstawiona koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych i włączenie jej do bazy danych Dorzecza Odry.

Abstract:

Plenty of main points of the Conference are convergent with the INSPIRE directive, especially those connected with an environment protection. Institutions, departments and partnerships interoperability is essential for a realization of those aims. If Odra basin is taken into consideration, interoperability of Germany and Poland is needed. The paper presents a conception of a common database for a border regions. The database will be next included into Odra basin database.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

6-15

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego