Object structure

Creator:

Kasztelewicz, Zbigniew ; Klich, Jerzy ; Zajączkowski, Maciej

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Główne czynniki przemawiające za zagospodarowaniem złóż z rejonu Nadodrza = Main factors supporting the use of Odra basin lignite deposits

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Subject and Keywords:

węgiel brunatny ; bezpieczeństwo energetyczne ; kopalnia odkrywkowa ; lignite deposits ; energy security ; opencast mining

Abstract_pl:

Artykuł ma na celu sygnalizację wybranych problemów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz konieczności zagospodarowania nowych złóż węgla brunatnego. Pokazane zostały możliwości wydobycia węgla brunatnego na obecnych złożach oraz przedstawiono krajową bazę zasobową tego surowca. ; Przedstawiono także główne czynniki przemawiające za zagospodarowaniem złóż z rejonu Nadodrza. Na zakończenie artykułu pokazano negatywny scenariusz z rozwojem polskiej energetyki, gdzie przy założeniu braku inwestycji w węgiel brunatny i kamienny znacznie wzrośnie import węgla kamiennego do naszego kraju.

Abstract:

The article's goal is to signal chosen problems concerning energy security of Poland and the need for using new lignite deposits. The possibilities of exploitation on current deposit are shown, together with domestic resource base of lignite. ; The main factors supporting the use of Odra Basin's lignite deposits are depicted. In the end the negative scenario for Polish energy sector is shown. It assumes that when no new investments in lignite and hard coal sectors are made, Poland's import of the latter increases significantly.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

27-37

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego