Object structure

Creator:

Pietrzykowski, Marcin ; Krzaklewski, Wojciech ; Tomanek, Malwina ; Hajduk, Paweł

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Gospodarka powierzchnią oraz charakterystyka drzewostanów i siedlisk na rekultywowanych zwałach odpadów górnictwa węgla kamiennego na obszarze nadleśnictwa Rybnik (rejon GOP) = Areal balance management, tree stands and sites characteristic on a reclaimed spoil heap of hard coal mining in the Rybnik forest inspectorate (upper silesian industrial region-GOP)

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Subject and Keywords:

górnictwo węgla kamiennego ; rekultywacja ; zwałowisko ; bilans powierzchniowy ; siedliska leśne ; drzewostany ; hard coal mining ; spoil heap ; reclamation ; areal balance ; stand trees ; forest habitats

Abstract_pl:

Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji w Polsce wynosi ponad 64 tys. ha, w tym w przemyśle wydobywczym około 44 tys. ha. Dominującym kierunkiem rekultywacji jest kierunek leśny (około 60%). Zwały odpadów górnictwa węgla kamiennego w rejonie GOP należą do obiektów uciążliwych dla środowiska i często powstają na terenach wyłączanych z produkcji leśnej. ; Znaczna część rekultywowanych i zalesionych zwałowisk przekazywana jest pod administrację LP. Tereny te obejmowane są Planami Urządzania Lasu, w których zawarta jest charakterystyka siedlisk i drzewostanów. Celem niniejszej pracy była analiza powierzchniowa rekultywacji leśnej, wieku i składu gatunkowego drzewostanów oraz prognozowanych siedliskowych typów lasu na zwałach znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Rybnik (rejon GOP). ; Stwierdzono, że na analizowanym obszarze powierzchnia wyłączona z produkcji leśnej dla tworzenia zwałowisk wynosiła 254,5 ha, zaś powierzchnia zrekultywowana wynosi 132,3 ha. W większości siedliska na zwałach zdiagnozowano jako BMśw (53%), a dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna (40%), w tym w znacznej części pochodząca z samosiewu. ; Drzewostany znajdują się aktualnie w I i II klasie wieku. Wyniki pracy mogą mieć znaczenie dla planowania hodowlanego w odniesieniu do drzewostanów na rekultywowanych zwałach.

Abstract:

The surface areas requiring reclamation in Poland amounts 64,000 ha, of which, 44,000 ha are occupied by mining. The predominant reclaimed postmining use is forestery (60%). In the area of Upper Silesia, spoil heaps pose a threat to the environment, and they are often deposited on surfaces excluded from forest production. ; The majority of these reclaimed and afforested spoil heaps is transferred to the administration of The State Forests National Forest Holding (Lasy Państwowe). These areas are included into the Forest Management Plan andcontain characteristics of both forest sites and tree stands. ; The aim of this study was to analyze the area of forest reclamation, tree stand age, species composition and forest site classification on spoil heaps located in the Rybnik Forest Inspectorate. Findings show that in the analyzed area, surfaces excluded from forest production amounted 245.5 ha, and the surface of reclaimed area amounted 132.3 ha. ; The majority of these areas were defined as young, mixed coniferous forest sites (BMśw 53%). Scots pine (Pinus sylvestris L.) is the predominant species (40%), dervived mostly from self-seeding andstands are in the first or second age class. The result of these studies can be important during silviculture planning and management for tree stands on reclaimed sites.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

75-85

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego