Object structure

Creator:

Widuch, Aleksamder ; Ćwiąkała, Michał

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Wykorzystanie popiołów lotnych z węgla brunatnego w budownictwie komunikacyjnym = Application of brown coal fly-ash in communication engineering

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Subject and Keywords:

hydrauliczne spoiwo drogowe ; aktywator magnetyczny ; popiół lotny z węgla brunatnego ; hydraulic binding agents ; magnetic activator ; brown coal fly-ash

Abstract_pl:

Do scharakteryzowania właściwości fizykochemicznych popiołu lotnego z węgla brunatnego obszaru konińskiego wykorzystano wyniki analizy rentgenograficznej oraz skaningowej analizy mikroskopowej. W artykule przedstawiono możliwość zastosowania aktywowanego popiołu lotnego z węgla brunatnego do produkcji hydraulicznych spoiw drogowych, a w szczególności - do stabilizowania podłoża gruntowego. Uzyskane wyniki badań nośności (CBR) oraz dynamiki narastania wytrzymałości (Rc) mieszanek gruntowo-spoiwowych potwierdzają dobrą przydatność tego materiału dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego.

Abstract:

In order to describe chemical and physical properties of brown coal fly-ash from Konin region, analysis of X-ray radiography and scanning microscopy was used. The article aims to present the possibility of application activated brown coal fly-ash for hydraulic binding agents production, especially - to stabilize foundation soil. Findings on bearing capacity (CBR) and dynamics of growing compressive strength (Rc) of soil and binders mixture, prove its suitability for communication engineering.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

158-168

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego