Object structure

Creator:

Chodak, Marcin ; Szczęch, Anna

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Zastosowanie spektroskopii NIR oznaczania zawartości C i N w glebach poprzemysłowych = Application of near infrared spectroscopy for assessment of C and N contents in technosols

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 18 (2010)

Subject and Keywords:

spektroskopia w bliskiej podczerwieni ; węgiel glebowy ; azot glebowy ; gleby poprzemysłowe ; near infrared spectroscopy ; soil C ; soil N ; technosols

Abstract_pl:

Celem pracy było przetestowanie możliwości zastosowania spektroskopii NIR do szybkiego oznaczania zawartości C i N w zrekultywowanych glebach pogórniczych. Opracowane modele predykcyjne pozwoliły na dokładne oznaczenie zawartości tych pierwiastków w niezależnym zestawie prób użytym do walidacji co wskazuje na przydatność badanej metody do oznaczania C i N w glebach pogórniczych.

Abstract:

Objective of the work was to assess usefulness of NIR spectroscopy for rapid estimation of C and N contents in reclaimed mine soils. The developed calibration models enabled precise estimation of these two elements in an independent sample set. This indicates usefulness of NIR spectroscopy for C and N assessment in mine soils.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 18 ukazał się jako nr 138 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

73-81

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 18

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego