Object structure

Creator:

Bielowicz, Barbara

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Wybrane pierwiastki szkodliwe w węglu brunatnym ze złoża "Gubin" = Selected toxic elements in lignite from the "Gubin" lignite deposit

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 18 (2010)

Subject and Keywords:

złoże węgla brunatnego "Gubin" ; pierwiastki toksyczne ; pierwiastki promieniotwórcze ; "Gubin" lignite deposit ; heavy metals ; radioactive elements ; harmful elements

Abstract_pl:

Badania objęły analizę 20 próbek mioceńskiego węgla brunatnego ze złoża "Gubin" z 8 otworów wiertniczych. Metodą INAA analizowano zawartość metali ciężkich: As, Zn, Se, Hg i pierwiastków promieniotwórczych: Th, U, a metodą ASA: Cd i Pb. Badania wykazały, że kopalina nie zawiera wyraźnych koncentracji tych pierwiastków, a jedynie podwyższoną zawartość As, Th i U, która jest związana z dużym zapopieleniem badanych próbek.

Abstract:

"Gubin" lignite deposit is located in Western Poland, in Lubuskie voivodeship, on the Polish-German border. The study includes analyses results of 20 samples from the Miocene "Gubin" brown coal deposit, taken from 8 boreholes. INAA method has been used to analyze the content of harmful elements, including: As, Zn, Se, Hg, Th, U, while ASA method has been used for Cd and Pb. Studies have shown that the lignite does not contain elevated concentrations of these elements, apart from As, Th and U in some samples, but they are strictly associated with large ash content within this coal.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 18 ukazał się jako nr 138 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

92-101

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 18

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego