Object structure

Creator:

Fruzińska, Róża

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Właściwości fizyczno-chemiczne gleb terenu przemysłu metalowego

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 18 (2010)

Subject and Keywords:

przemysł metalowy ; gleba ; zanieczyszczenia ; domieszki antropogeniczne ; "Bazany" forest reserve ; soil pollution ; anthropogenic dope

Abstract_pl:

Przeprowadzone badania właściwości fizyczno-chemicznych gleby (pozostałość po prażeniu, pH-H2O, pH-KCl, Hh, S, T, V, EC) z terenu przemysłowego wykazało istotne zmiany w odniesieniu do gleb naturalnej genezy. Wyniki badań próbek odbiegały od typowych wartości dla gleb obszarów miejskich. Zanieczyszczenie powierzchniowej warstwy gleby (0-20 cm) zostało wywołane prowadzoną na terenie zakładu działalnością przemysłową oraz powierzchniową depozycją gruzu budowlanego oraz żużlu.

Abstract:

In the paper have been described the chosen physicochemical properties of soil: dry residues after incineration, pH in H2O and KCl, hydrolytic acidity (Hh), base content (S), soil capacity of the exchangeable cations (T), base saturation (V), electric conductivity (EC). Soils from the industrial area showed abnormal results of analyzed properties, different from the typical values for urban soils. Impurities of the soils surface layer (0-20 cm) has been caused by industrial activity and rubble and slages deposition.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 18 ukazał się jako nr 138 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

146-157

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 18

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego