Show structure

Title:

Zawartość wybranych metali ciężkich i zasolenie w glebach Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy" = The content of chosen heavy metals and conductivity in soils under forests of Jezierzyca River Valley Landscape Park

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 20 (2010)

Creator:

Kołodziejczyk, Katarzyna ; Pieprzka, Roman

Subject and Keywords:

lasy grądowe ; metale ciężkie ; zasolenie ; Park Krajobrazowy "Dolina Jezierzycy" ; Galio Sylvatici-Carpinetum forests ; heavy metals ; soil conductivity ; "Jezierzyca River Valley" Landscape Park

Abstract_pl:

Badaniami objęto gleby pod lasami grądowymi na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy". Uzyskane wyniki zawartości wybranych metali ciężkich analizowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. ; W większości analizowanych profili glebowych zawartość metali ciężkich kształtowała się na naturalnym poziomie i nie przekraczała wartości dopuszczalnych. Podobne rezultaty otrzymano badając stopień zasolenia gleb, który mieścił się w przedziale typowym dla gleb niezasolonych.

Abstract:

Soils under forests with association Galio Sylvatici-Carpinetum of Jezierzyca River Valley Landscape Park were investigated. Soil samples were collected from all genetic horizons. The content of heavy metals (Cu, Pb, Zn, Ni, Fe, Mn) was compared with Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. ; According to this regulation, in most of analysed soil samples the heavy metal content was at the natural level and did not exceed permissive dose. Soil samples were also analysed at angle of soil conductivity. Soil conductivity was typical for unsalted soils.

Description:

zeszyt 20 ukazał się jako nr 140 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-13

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 20

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego