Show structure

Title:

Plankton jako wskaźnik klasy czystości wody = Plankton as the water quality class indicator

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 20 (2010)

Creator:

Piontek, Marlena ; Łuszczyńska, Katarzyna ; Awińska-Więckowska, Aurelia

Subject and Keywords:

trofia zbiorników wodnych ; eutrofizacja ; plankton jako wskaźnik czystości wody ; porównanie analizy fizykochemicznej i biologicznej ; trophy and eurtophication of water reservoirs ; biological analysis of water quality class based of plankton samples

Abstract_pl:

Na przełomie lipca, sierpnia i września obserwowano zróżnicowanie gatunkowe planktonu jeziora Droszków w województwie lubuskim, gminie Zabór. Ponadto wykonane zostały badania sanitarne wody jeziora przeprowadzone w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW) w Zielonej Górze oraz badania fizykochemiczne przeprowadzone przez centralne laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. ; Celem prowadzonych obserwacji była ocena jakości wody jeziora Droszków i określenie metodą biologiczną jego klasy czystości. W drugiej połowie sierpnia zaobserwowano zakwit sinic. Gatunkiem dominującym były Mikrocystis flos-aque oraz Anabaena solitaria. Bardzo licznie występowały też złoto wiciowce, a w szczególności Synura uvella i Dinobryon divergens. W prowadzonych badaniach skupiono się na określeniu stopnia klasy czystości wody jeziora poprzez obserwację mikroskopową planktonu. ; Dla porównania przydatności metody biologicznej wykonano badania fizykochemiczne i sanitarne. Wyniki przeanalizowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284).

Abstract:

The purpose of the diploma paper was analyzing literature on the subject of trophy and eutrophication of water reservoirs, water quality in lubuskie province and review and description of water microorganisms and their place in a lake to perform biological analysis of water quality class based on the collected plankton samples. In July, August and September different species of plankton of the lake Droszków in Lubuskie province, commune Zabor were observed. ; Moreover sanitary tests of the lake were performed in Water Treatment Station (ZUW) in Zielona Góra and furthermore physicochemical tests were made by the central laboratory of the Institute of Environment Engineering of the University of Zielona Góra. The purpose of conducted observation was evaluation of the water quality of Droszków lake and specifying its quality class using biological method. In the second half of August cyanobacterial blooms was observed. The dominating species were Microcystis flos-aque and Anabaena solitaria. ; Numerous Chrysophyceae were also observed in particular Synura uvella and Dinobryon divergens. The conducted research focused on definition of the quality class of the lake water by microscopic observation of plankton. To compare the relevance of biological method also physicochemical and sanitary tests were made. The results were analyzed according to the Regulations of the Minister of Environment dated 11.02.2004 on classification the condition of surface and underground water, monitoring method and results interpretation and finally presenta-tion of such water quality (J.o.L. No. 32, item 284).

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 20 ukazał się jako nr 140 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

50-73

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 20

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego