Object structure

Creator:

Myszograj, Sylwia

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Bilans ChZT w biologicznym oczyszczaniu ścieków osadem czynnym - cz. 2. badania w skali technicznej = COD balance in biological treatment of wastewater - part 2. technical scale

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 20 (2010)

Subject and Keywords:

bilans ChZT ; osad czynny ; strata węgla organicznego ; balance of COD ; "loss" organic carbon ; activated sewage sludge

Abstract_pl:

W artykule sporządzono bilans ChZT dla układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Sulechowie. Podstawy teoretyczne bilansowania oraz przykładowe obliczenia bilansów ChZT na podstawie badań przeprowadzonych w skali laboratoryjnej opisano w pracy "Bilans ChZT w biologicznym oczyszczaniu ścieków osadem czynnym - cz. 1 - skala laboratoryjna".

Abstract:

In this article the balance of COD for wastwater treatment plant in Sulechow was prepared. The theoretical bases of COD balancing and the ex-ample calculations were in the work "COD balance in biological treat-ment of wastewater - part 1 - laboratory scale" described.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 20 ukazał się jako nr 140 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

112-119

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 20

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego