Show structure

Title:

Ścieżki rowerowe jako element przestrzeni miejskiej - główne problemy lokalizacji i konstrukcji = Bicycle paths within the urban area - main problems of their location and construction

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 21 (2011)

Creator:

Greinert, Andrzej ; Fórmanowicz, Sebastian

Subject and Keywords:

ścieżki rowerowe ; drogi miejskie ; gospodarka komunalna ; bike paths ; urban roads ; municipal economy

Abstract_pl:

W dokumentach Unii Europejskiej i jej agend zapisano komunikację rowerową jako pełnoprawny element współczesnych systemów komunikacyjnych. Tym samym powstał problem organizacji tras rowerowych - funkcjonalnych i bezpiecznych. ; W Polsce problem bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po drogach jest bardzo istotnym, na co wskazują statystyki policyjne, odnotowujące w latach 2007-2009 32865 kolizji, w wyniku których zmarło 1354 osób. Wiele nowych realizacji tras rowerowych w Polsce budzi kontrowersje, pod względem przebiegu, konstrukcji, oświetlenia, oznakowania i innych elementów. W pracy przedstawiono szereg rozwiązań ukierunkowanych na poprawę istniejącej sytuacji.

Abstract:

In the documents of the European Union and its agencies has been recorded communication by bike as a rightfull part of modern communication systems. Thus arose the problem of cycling organization - functional and safe. ; In Poland the problem of safety of cyclists traveling on the roads is very important, as indicated by police statistics that record in 2007-2009 32,865 collisions, resulting in 1,354 people died. Many of the new implementation of bike routes in Poland is controversial, in terms of location, design, lighting, signage and other elements. The paper presents a range of solutions aimed at improving this situation.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 21 ukazał się jako nr 141 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

27-40

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 21

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego