Show structure

Title:

Zastosowanie kompostowania do przetwarzania frakcji organicznej odpadów komunalnych = Application of composting to processing of organic fraction separated from municipal waste

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 22 (2011)

Creator:

Sidełko, Robert ; Szymański, Kazimierz ; Walendzik, Bartosz

Subject and Keywords:

odpady komunalne ; frakcja organiczna ; stabilizacja ; kompostowanie ; municipal waste ; organic fraction ; stabilization ; composting

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono rezultat badań, których celem było określenie możliwości biologicznego przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Badania strukturalne odpadów komunalnych, z uwzględnieniem charakteru zabudowy, przeprowadzono na terenie Koszalina. Badania fizykochemiczne próbek odpadów, ograniczono do wskaźników pozwalających stwierdzić przydatność surowca do dalszego wykorzystania w procesie tlenowej stabilizacji. ; W badaniach uwzględniono również zawartość metali ciężkich, jako potencjalnego czynnika inhibitującego procesy biologiczne. Ocenę zastosowania metody biologicznego przetwarzania frakcji organicznych odpadów, przeprowadzono w kontekście wymogu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i ograniczenia kosztów eksploatacyjnych ZUO.

Abstract:

In this article a results of investigation tracked to qualify possibitity of processing of organic fraction separated from municipal waste has been presented. The research of waste structural was carry in Koszalin. A factor witch has been taken into consideration to have representive samples was differences between infrastructure of commune. ; A physical and chemical analysis has been limited to indexes need to verify of usefulness of raw material for biological stabilization in the presence of oxygen. One of the analyzed indexes were heavy metals witch can be treated as a limiting factor. Assessment of use of biological method to digested organic fraction has been made in relation to necessity of cultivation of biodegradable waste and cut the ZUO upkeep costs.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 22 ukazał się jako nr 142 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

54-62

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 22

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego