Show structure

Title:

Wpływ charakterystyki komunalnych osadów ściekowych na efekty kofermentacji z serwatką = Effect of municipal sewage sludge in results of co-digestion with whey

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 25 (2012)

Creator:

Zielewicz, Ewa ; Tytła, Malwina

Subject and Keywords:

kofermentacja ; fermentacja metanowa ; osady ściekowe ; serwatkakwaśna ; biogaz ; co-digestion ; digestion ; sludge ; acid whey ; biogas

Abstract_pl:

Jedną z metod unieszkodliwienia serwatki kwaśnej może być jej fermentowanie z osadami komunalnym. Dozowanie serwatki do osadów komunalnych nie powinno zakłócać procesu fermentacji ani pogarszać podatności osadów przefermentowanych na odwadnianie. Efekty kofermentacji uzyskane dla takich samych proporcji udziału serwatki w 2 osadach komunalnych wykazały, że istotna rolę przy ustalaniu dawek serwatki może odgrywać proporcja ChZT serwatki / ChZT osadów.

Abstract:

One of the methods of disposal of acid wheymay be the fermentation of municipal sewage sludge. Dosage whey waste water should not interfere with the fermentation process, and also deteriorate the susceptibility of fermented sludge dewatering. Co-digestion effects obtained for the same proportion of whey in 2 municipal sludge have shown that an important role in determining the doses of whey can play ratio of COD whey / COD sludge.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 25 ukazał się jako nr 145 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

65-75

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 25

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego