Object structure

Creator:

Kostecki, Jakub ; Fruzińska, Róża

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Ochrona gleb w świetle prawa krajowego i europejskiego = Protection of the soil in the light of national and european law

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 26 (2012)

Subject and Keywords:

ochrona gleby ; zanieczyszczenia ; Polska - prawo ; Europa - prawo ; soil protection ; soil pollution ; Polish law ; European law

Abstract_pl:

Stan środowisko glebowego jest niezwykle ważne z punktu widzenia świata ożywionego - gwarantując mu środowisko życia oraz wytwarzając pokarm. Każda działalność człowieka nieuchronnie prowadzi do degradacji środowiska, w tym również gleb. Stopień ich zanieczyszczenia i nakaz ochrony wynika bezpośrednio z zapisów prawnych, obecnych zarówno w prawodawstwie krajowym jak i aktów uchwalanych na szczeblu unijnym. W pracy przedstawiono ochronę gleb w aktach polskich i europejskich aktach prawnych.

Abstract:

Environmental condition of the soil is extremely important from the point of view of the living world - it?s a guarantee of environment of living and producing food. Every human activity inevitably leads to environmental degradation, including soil pollution. The degree of soil degradation and the order of its protection is a direct result of legal provisions, which is present both in the national legislation and the acts adopted at EU level. This paper presents the problem of soil protection in the files of Polish and European legislation.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 26 ukazał się jako nr 146 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-14

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 26

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego