Show structure

Title:

Wpływ osadu komunalnego i kompostu z odpadów zieleni na jakość czterech mieszanek trawnikowych = Effect of municipal sewage sludge and compost from green areas wastes on the quality of lawn compound

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 27 (2012)

Creator:

Kitczak, Teodor ; Czyż, Henryk

Subject and Keywords:

grunt rodzimy ; podłoże z kompostem ; podłoże z osadem ; mieszanki traw ; zadarnienie ; grass mixtures ; ground native ; sodding, soil of compost ; soilof supplement

Abstract_pl:

Doświadczenia dwuczynnikowe założono wiosną 2004 roku w układzie Split-splot, na poletkach o powierzchni 6 m2 w trzech replikacjach. Osad komunalny i kompost stosowano doglebowo jesienią (20 t ha-1) pod orkę zimową. Do oceny wartości nawozowej osadu i kompostu wykorzystano cztery mieszanki trawnikowe typu: Festuca arundinacea, Festuca rubra, Lolium perenne i Poa pratensis. ; Na badanych trawnikach dokonano oceny zadarnienia i aspektu ogólnego trawnika wg metody Prończuka (1993) oraz składu florystycznego runi metodą botaniczno-wagową. W badanych warunkach siedliskowych trawniki obsiane mieszanką typu Poa pratensis charakteryzowały się lepszymi ocenianymi parametrami (zadarnieniem, aspektem ogólnym oraz składem florystycznym) niż trawniki obsiane mieszanką typu: Festuca rubra, Festuca arundinacea, a zwłaszcza Lolium perenne.

Abstract:

Two-factor experiment was assumed in spring 2004 in the Split-splot system on plots with an area of 6 m2 in three replications. Sewage sludge and compost applied to soil in autumn in amound of 20 t ha-1, for the winter plowing. To evaluate the fertilizer value of sewage sludge and compost used four lawn mixture: Festuca arundinacea, Festuca rubra, Lolium perenne and Poa pratensis. ; On the tested lawns the sodding and general aspect of the lawn were assessed by the Prończuk [1993] method. Also the floristic composition of the sward was assessed using the botanical-weight method. In the studied habitat conditions lawns which were seeded by the lawn mixture called: Poa pratensis was characterized by the higher parameters (sodding, the general aspect and the floristic composition) than lawns seeded with a mixture called: Festuca rubra, Festuca arundinacea, and particularly Lolium perenne.

Description:

zeszyt 27 ukazał się jako nr 147 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

86-94

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 27

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego