Object structure

Creator:

Greinert, Andrzej

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Budżet gmin Brody i Gubin na tle polskich gmin związanych z wydobyciem węgla brunatnego = Brody and Gubin municipalities budget against polish municipalities connected with lignite mining

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 28 (2012)

Subject and Keywords:

budżet gminny ; wydobycie węgla brunatnego ; korzyści z industrializacji ; municipal budget ; lignite mining ; benefits of industrialization

Abstract_pl:

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na szczebel lokalny szereg obowiązków, co wiąże się z koniecznością wydatkowania na te cele odpowiednich sum. Gminy pokrywają swoje wydatki z różnych źródeł, coraz częściej poszukując środków pozabudżetowych. Do tego celu wykorzystują m.in. znajdujący się we władaniu gminy majątek, zwłaszcza grunty. ; Wysokie wpływy do budżetu gminnego związane są z przemysłowym wykorzystaniem terenów. W artykule ukazano dane ekonomiczne gmin położonych w węglowych okręgach: konińskim, bełchatowskim, turowskim oraz przyszłościowego okręgu lubuskiego. Różnice w dochodach opisywanych gmin lubuskich w odniesieniu do tych związanych z wydobyciem węgla brunatnego wynoszą jak 1:10-20. ; Wiąże się to z dużymi pozycjami, jak odpisy z podatków, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie terenu, opłaty środowiskowe i szereg innych. Tym samym industrializacja, poza przychodem wynikającym z produkcji i miejscami pracy, daje także inne korzyści materialne.

Abstract:

The Local Government Act requires the local level a number of obligations, which requires the expenditure for these purposes the relevant sum. Municipalities cover their expenses from various sources, increasingly looking for extra-budgetary funds. For this purpose, among others, located in the hands of the community estate, especially land. ; High municipal budget revenues are associated with industrial land use. The article shows economic data of municipalities located in the coal districts of Konin, Bełchatów, Turów and forward-looking Lubuski District. ; Differences in reported Gubin and Brody communities income for those associated with coal mining are as 1:10-20. This is due to large items, such as tax write-offs, operating fee, the fee for land use, environmental charges, and many others. Thus, industrialization, in addition to the revenue resulting from the production and jobs, also provides other material benefits.

Description:

zeszyt 28 ukazał się jako nr 148 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-14

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 28

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego